Próba weryfikacji modelu sieci kanalizacyjnej w oparciu o dane z monitoringu pracy pompowni
Beata Kowalska
Dariusz Kowalski
Magdalena Skwarek
Marcin Link
  
Słowa kluczowe: kanalizacja sanitarna, model numeryczny, weryfikacja
Streszczenie
W artykule przedstawiono studium przypadku weryfikacji poprawności wyników obliczeń generowanych przez model numeryczny
rzeczywistej sieci kanalizacji sanitarnej. Do budowy modelu wykorzystano program SWMM 5.0. Badaniom poddano
sieć podmiejską, której łączna długość przewodów, bez przykanalików, wynosi ok. 11 km. Sieć wyposażona jest w 8 przepompowni.
Praca 4 spośród nich jest monitorowana: łączny czas pracy pomp oraz poziom napełnienia zbiorników. Zebrane
dane z monitoringu stanowiły podstawę przeprowadzenia tytułowej weryfikacji wyników modelowych.
 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.