Prognoza zapotrzebowania krajowego na gaz ziemny oraz na usługę przesyłową gazu ziemnego na potrzeby rynku krajowego w perspektywie 2040 roku
Andrzej J. Osiadacz
Jacek Ciborski
  
Słowa kluczowe: gaz ziemny, zużycie gazu ziemnego, zapotrzebowanie szczytowe

 
Streszczenie
W artykule opisano potencjał rozwoju rynku gazu ziemnego w Polsce w pespektywie 2040 r. Podstawą do oszacowania
zapotrzebowania na gaz w tym horyzoncie czasowym była analiza struktury zużycia gazu ziemnego przez poszczególne
grupy odbiorców w 2017 r. oraz analiza kluczowych determinant wpływających na zapotrzebowanie na paliwo gazowe
przez poszczególne grupy klientów. W artykule przedstawiono prognozy zużycia gazu do 2040 r. w podziale na poszczególne
grupy odbiorców. Przeprowadzona analiza była podstawą do oszacowania szczytowego popytu krajowego na gaz,
co można utożsamiać ze szczytowym zapotrzebowaniem na usługę przesyłową. Zaproponowana metoda prognozowania
zapotrzebowania na gaz ziemny oraz moce przesyłowe, w oparciu o analizę głównych determinant dla poszczególnych grup
odbiorców, może zostać wykorzystana jako uzupełnienie szacunków, w oparciu o zgłoszenia składane przez potencjalnych
odbiorców gazu. Zaproponowana metoda pozwoli na planowanie rozwoju infrastruktury z uwzględnieniem przyszłego potencjalnego
rozwoju rynku, dzięki czemu możliwe będzie zoptymalizowanie wydatków inwestycyjnych. Wyniki analiz zostały
przedstawione na wykresach.
 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.