Zawartość stężeń wybranych metali ciężkich w osadach dennych Jeziora Nowogardzkiego oraz możliwości ich zagospodarowania
Joanna Podlasińska
Kamil Szydłowski
  
Słowa kluczowe: metale ciężkie, osady denne, zagospodarowanie osadów
Streszczenie
Celem niniejszej pracy było określenie możliwości wykorzystania lub ograniczenia zagospodarowania osadów dennych
Jeziora Nowogardzkiego. Próbki osadów dennych (19 sztuk) pobrano z jeziora Nowogardzkiego zlokalizowanego w województwie
Zachodniopomorskim zimą 2015 roku z warstwy 0-30 cm. W próbkach osadów oznaczono całkowitą zawartość
wybranych metali ciężkich, tj.: Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn spektrometrem absorpcji atomowej ASA ICE 3000 Thermo Scientific
oraz węgiel całkowity aparatem CNS formy COSTECH. Wpływ zanieczyszczeń oraz możliwość zagospodarowania osadów
dennych jeziora Nowogardzkiego oceniano przy użyciu trzech różnych metod, w tym: klasyfikacji podanej przez BojakowskĄ
[2001], rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzaju oraz stężeń substancji, które
powodują, że urobek jest zanieczyszczony oraz wytycznych IUNG podanych przez Kabata-Pendias [1995]. Osady denne
jeziora Nowogard charakteryzowały się zróżnicowanymi stężeniami wybranych metali ciężkich w zależności o miejsca poboru
osadów. Pomimo znacznie niższej zawartości metali w badanych osadach od dopuszczalnych ustawowo norm ich
utylizacja podlega szeregowi ograniczeń.
 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.