Wyznaczanie ryzyka awarii przewodów kanalizacyjnych na wybranych przykładach
Ewa Kuliczkowska
  
Słowa kluczowe: przewody kanalizacyjne, prawdopodobieństwo, konsekwencje, ryzyko, awarie
Streszczenie
Zaproponowano metodę wyznaczania ryzyka awarii konstrukcyjnej i eksploatacyjnej przewodów kanalizacyjnych w oparciu
o studia literaturowe i własne analizy stanu technicznego przewodów kanalizacyjnych, zbadanych techniką CCTV przez Politechnikę
Świętokrzyską. W metodzie tej wyznacza się kategorie prawdopodobieństwa awarii przewodów kanalizacyjnych,
kategorie konsekwencji awarii oraz ryzyko awarii konstrukcyjnej i eksploatacyjnej przewodów kanalizacyjnych.
Zamieszczono metodykę wyznaczania kategorii prawdopodobieństwa awarii na przykładzie betonowych przewodów kanalizacyjnych,
metodę wyznaczania kategorii konsekwencji awarii i ryzyka awarii na przykładzie skorodowanych przewodów
kanalizacyjnych oraz metodę wyznaczania ryzyka zapadania się nawierzchni ulicznych, spowodowanych awariami przewodów
kanalizacyjnych. Zaproponowano wdrożenie tej metody w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych.
 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.