Efektywność oraz szybkość usuwania związków organicznych i biogennych ze ścieków komunalnych z udziałem ścieków mleczarskich w SBR w pełnej skali technicznej
Artur Mielcarek
Joanna Struk-Sokołowska
Joanna Rodziewicz
Katarzyna Ignatowicz
  
Słowa kluczowe: ścieki komunalne; ścieki mleczarskie; efektywność oczyszczania ścieków; szybkość usuwania zanieczyszczeń;
SBR
Streszczenie
Ścieki mleczarskie charakteryzują się wysokim ładunkiem zanieczyszczeń organicznych. Ze względu na znaczący udział
substancji łatwo biodegradowalnych biologiczne oczyszczanie ścieków mleczarskich charakteryzuje się wysoką efektywnością.
Dlatego możliwe jest oczyszczanie ścieków mleczarskich razem z komunalnymi w celu uzyskania odpowiedniego
stosunku C:N:P do przeprowadzenia wysokoefektywnej denitryfikacji i biologicznej defosfatacji. W badaniach określono
efektywność usuwania zanieczyszczeń ze ścieków komunalnych z udziałem ścieków mleczarskich w poszczególnych etapach
cyklu reaktora typu SBR w skali technicznej oraz wyznaczono szybkości zmian parametrów ścieków podczas faz procesowych. Uzyskano ponad 90% efektywność usuwania zanieczyszczeń ze ścieków komunalnych z 10% udziałem ścieków
mleczarskich. Stwierdzono istotny wpływ ścieków mleczarskich na szybkości zmian stężenia związków azotu i fosforu
podczas fazy mieszania i napowietrzania oraz na zmniejszenie szybkości zmian stężenia związków organicznych wyrażonych ChZT i BZT5 podczas wszystkich faz procesowych reaktora SBR.
 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.