Stabilność składu ścieków syntetycznych zasilających laboratoryjne systemy osadu czynnego
Paulina Szulc
Sylwia Walkowska
Zbysław Dymaczewski
  
Słowa kluczowe: ścieki syntetyczne, skład ścieków, temperatura
Streszczenie
W badaniach procesów oczyszczania ścieków często stosuje się ścieki syntetyczne o różnym składzie. Na stabilność ich
składu, pomiędzy przygotowaniem a wprowadzeniem do badanego układu, wpływ mają różne czynniki środowiskowe.
W pracy przeprowadzono badania trwałości wybranych ścieków syntetycznych pod względem wstępnej obróbki termicznej
oraz temperatury przechowywania. Badano próbki sterylizowane, pasteryzowane i niepoddane wstępnej obróbce, przechowywane
w temperaturze 5, 10 i 20°C. Każda seria pomiarowa trwała 7 dni. Próbki pobierano raz dziennie i analizowano pod
kątem ChZT całkowitego i rozpuszczonego, różnych form azotu oraz liczby bakterii mezo- i psychrofilnych. Stwierdzono,
że obydwa czynniki mają wpływ na biodegradację ścieków syntetycznych. Najlepszy efekt uzyskano dla ścieków sterylizowanych i przechowywanych w temperaturze 5°C. Całkowicie zadowalające wyniki uzyskano również w przypadku ścieków
pasteryzowanych, przechowywanych w tej samej temperaturze.
 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.