Charakterytyka osadu czynnego i ścieków z oczyszczalni ścieków w Zgierzu
Adam Włoch
Marek Solecki
Monika Solecka
Rafał Biernacki
  
Słowa kluczowe: oczyszczalnia ścieków, ścieki komunalne, osad czynny, mikroorganizmy

 
Streszczenie
Przeprowadzono badania osadu czynnego i ścieków z oczyszczalni ścieków w Zgierzu. Wykazano, że analizowanym okresie
osad czynny charakteryzował się dużą bioróżnorodnością. Wyznaczone wartości indeksu biotycznego osadu pozwoliły
zaklasyfikować go w większości przypadków do I klasy jakości. Wyznaczone wartości indeksu objętościowego osadu
pozwoliły zaklasyfikować go z kolei do osadu o bardzo dobrych właściwościach sedymentacyjnych. O braku spuchnięcia
osadu świadczy też niska lub średnia liczebność bakterii nitkowatych. Ścieki dopływające do oczyszczalni charakteryzują
się dużą zmiennością składu. Należą one do grupy ścieków średnio i wolno rozkładalnych (BZT5/ChZT wynosi średnio
około 0,4). Analizy zmian stężenia azotu i fosforu ogólnego w ściekach pozwoliły określić skuteczność usuwania tych
pierwiastków na bardzo dobrą.
 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.