Automatyczne metody wykrywania emisji lotnych gazu ziemnego na tłoczniach gazu przy zastosowaniu stacjonarnych detektorów punktowych
Grzegorz Demusiak
Mariusz Koc
  
Słowa kluczowe: emisje gazu ziemnego z tłoczni gazu, wykrywanie emisji metanu z tłoczni gazu, stacjonarne metody detekcji
gazu, bezprzewodowe detektory gazu

 
Streszczenie
Emisje gazu ziemnego z tłoczni gazu mogą stanowić jeden z głównych składników emisji gazu, głównie metanu, z całego
systemu przesyłu gazu. W artykule przedstawiono możliwości zastosowania automatycznych metod wykrywania emisji
lotnych gazu ziemnego przy wykorzystaniu stacjonarnych detektorów punktowych, zwracając przy tym uwagę na specyfikę
źródeł emisji gazu na tłoczniach gazu. Omówiono możliwości zastosowania różnych detektorów gazu, z czujnikami katalitycznymi,
półprzewodnikowymi oraz absorpcji promieniowania podczerwonego. Dokonano przeglądu różnych dostępnych
rozwiązań technicznych w tym zakresie, omówiono ich zalety i ograniczenia, zwracając przy tym uwagę na nowe interesujące
możliwości wykorzystania detektorów bezprzewodowych.
 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.