Wykorzystanie procesu elektroutleniania anodowego oraz koagulacji do podczyszczania zwrotnego płynu szczelinującego
Hubert Mierzejewski
Jeremi Hubert Naumczyk
Joanna Agnieszka Ładyńska
Małgorzata Anna Kucharska
  
Słowa kluczowe: zwrotny płyn szczelinujący, gaz łupkowy, koagulacja, utlenianie anodowe, GC-MS

 
Streszczenie

 
W prezentowanej pracy zaproponowano dwustopniowy proces usuwania związków organicznych w zwrotnym płynie szczelinującym
w oparciu o proces koagulacji i elektroutleniania anodowego. Maksymalny stopień zmniejszania wartości ChZT
– 76.7% uzyskano w przypadku FeCl3 przy pH 6,0 dla dawki 1250 mg/l Fe3+. Przy pH 8,5 był on słabszy – 62,8% (dawka
1000 mg/l Fe3+), ale objętość osadu pokoagulacyjnego była dwukrotnie mniejsza niż przy pH 6,0. Sumaryczny ubytek wartości
ChZT dla procesu koagulacji + elektroutleniania anodowego wynosił: 75,3–80,3%. Wśród produktów elektroutleniania
zidentyfikowano za pomocą GC-MS: 1,2,6-heksanotriol, 1,3-dibromo,3-metylo-butan, 7H-dibenzo[c,h]fenotiazyna, 1-chloro-
2-etenylo-1-metylo cyklopropan oraz 1,2-dibromo-1,2-dichloro etan.
 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.