Osady ściekowe źródłem zielonej energii odnawialnej
Anna M. Anielak
  
Słowa kluczowe: biogaz, biogazownie, odnawialne źródła energii, energia odnawialna

 
Streszczenie
Praca jest przeglądem badań własnych i wybranych publikacji w zakresie odnawialnych źródeł energii (OZE). W związku ze
wspieraniem przez UE zróżnicowanych źródeł energii, a szczególnie przyjaznych dla klimatu, przedstawiono zagadnienia
dotyczące otrzymywania i techniki intensyfi kacji produkcji biogazu z osadów ściekowych oraz metod oczyszczania go do
czystego biometanu. Na przykładzie oczyszczalni ścieków Płaszów w Krakowie wykazano potencjał energetyczny polskich
oczyszczalni ścieków komunalnych. Przedstawiono unikalny w UE kierunek rozwoju w Polsce OZE przez tworzenie klastrów
energetycznych. Dla porównania przedstawiono intensywny rozwój i udział OZE w niemieckiej gospodarce.
 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.