Ocena jakości popłuczyn z obiegów basenowych
Joanna Wyczarska-Kokot
Paulina Germanek
  
Słowa kluczowe: popłuczyny, obieg basenowy, sedymentacja

 
Streszczenie
Eksploatacja obiektów basenowych związana jest z wysokimi kosztami. Racjonalna gospodarka wodno-ściekowa, uwzględniająca
zagospodarowanie wody z popłuczyn, jest sposobem na obniżenie kosztów odprowadzania ścieków do kanalizacji.
W pracy przedstawiono możliwości odprowadzenia popłuczyn z 5 różnych obiegów basenowych, do środowiska naturalnego.
Na podstawie analiz fi zyczno-chemicznych próbek popłuczyn określono ich jakość. Wyniki badań porównano z dopuszczalnym
stopniem zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych do wód lub ziemi (DzU 2014, poz. 1800). Badania wykazały,
że popłuczyny nie mogą być bezpośrednio odprowadzane do wód lub ziemi głównie ze względu na dużą zawartość zawiesin,
chloru i wysokie wartości ChZT. Zastosowany, w warunkach laboratoryjnych, proces sedymentacji pozwolił na obniżenie
ilości zawiesin i wskaźnika ChZT poniżej wartości dopuszczalnych. 2 godzinny czas sedymentacji wpłynął na zmniejszenie
stężenia chloru. Przedstawiono również możliwości zagospodarowania wody nadosadowej oraz oszczędności wynikające
z jej zagospodarowania.
 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.