Oznaczanie chlorofilu a w wodach ze zbiorników antropogenicznych
Małgorzata Bebek
Beata Kostka
  
Słowa kluczowe: chlorofi l a, metoda spektrofotometryczna, procedura ekstrakcji.

 
Streszczenie
Przedstawiono możliwość wykorzystania metody spektrofotometrycznej do monitorowania stężenia chlorofi lu a w próbkach
wód ze zbiorników antropogenicznych. Na podstawie wyników badań określono wartości podstawowych cech
jakościowych i ilościowych zastosowanej metody, takich jak: granica wykrywalności (0,366 mg/m3), granica oznaczalności
(1 mg/m3), precyzja (CV<15% wyrażona jako wartość współczynnika zmienności) i poprawność (błąd względny <10%
na podstawie wyników z badania biegłości Aquacheck).
 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.