Oczyszczanie wstępne w przydomowych oczyszczalniach ścieków
Jakub Mazurkiewicz
Maciej Pawlak
Małgorzata Makowska
  
Słowa kluczowe: osadnik wstępny, osadnik gnilny, indywidualne systemy oczyszczania ścieków, skuteczność oczyszczania
ścieków

 
Streszczenie
W artykule przedstawiono wyniki dwuletnich badań osadników wstępnych, stosowanych w przydomowych oczyszczalniach
ścieków. Dwa osadniki świeżowodne (z krótkim czasem zatrzymania ścieków) i jeden osadnik gnilny (z długim czasem
zatrzymania ścieków), zasilane były ściekami podczyszczonymi w piaskowniku oczyszczalni komunalnej, zgodnie z hydrogramem
dopływu charakterystycznym dla pojedynczego gospodarstwa domowego. Stwierdzono większą skuteczność
usuwania związków organicznych w osadniku gnilnym (różnica kilkunastu procent, istotna na poziomie α = 0,05) i niewielką
różnicę skuteczności usuwania zawiesiny na korzyść osadników świeżowodnych (różnica kilku procent, istotna na poziomie
α = 0,1). Stwierdzono, że osadnik gnilny, w którym ścieki przebywały dłużej, pracował bardziej stabilnie w zakresie usuwania
związków organicznych i porównywalnie z pozostałymi w zakresie usuwania zawiesiny ogólnej. Osadniki obu typów
mogą być stosowane jako urządzenia wstępnego oczyszczania w przydomowych oczyszczalniach ścieków.
 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.