Zastosowanie metody analizy sensorycznej w ocenie jakości wody
Artur Jachimowski
Paweł Turek
  

Słowa kluczowe: woda pitna, jakość wody, analiza sensoryczna wody, metoda trójkątowa

Streszczenie

W artykule przedstawiono przykład wykorzystania metody różnicowej do oceny sensorycznej wody wodociągowej Krakowa. Głównym celem badania było stwierdzenie, czy pomiędzy ocenianymi próbkami wody istnieje zauważalna sensoryczna różnica. Spośród różnych dostępnych technik różnicowych wybór padł na metodę trójkątową. Do badań sensorycznych wody wykorzystano próbki pobrane z czterech krakowskich zakładów uzdatniania wody i odpowiadających im punktów w sieci wodociągowej. W ocenie organoleptycznej wody pitnej do porównań wykorzystano również wodę butelkowaną znanej marki. Z przeprowadzonych badań wynika, że konsumenci nie są w stanie odróżnić wody kranowej od butelkowanej, gdy spełnia ona wymogi krajowe i europejskie stawiane wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.