Zmiany aktywności heterotrofi cznych i nitryfi kacyjnych bakterii tlenowych w osadzie zdezintegrowanym
Agnieszka Garlicka
Monika Żubrowska-Sudoł
  

Słowa kluczowe: dezintegracja hydrodynamiczna, aktywność mikroorganizmów tlenowych, test szybkości poboru tlenu

Streszczenie

Celem przeprowadzonych badań było określenie wpływu procesu hydrodynamicznej dezintegracji zagęszczonych osadów nadmiernych na aktywność oddechową mikroorganizmów obecnych w kłaczkach osadu czynnego, z uwzględnieniem bakterii heterotrofi cznych i nitryfi kacyjnych. Badania prowadzono dla próbek zdezintegrowanych osadów nadmiernych w szerokim zakresie gęstości energii (ƐL) 140÷700kJ/l (z krokiem co 140kJ/l) oraz dla próby osadu surowego (nie poddanego procesowi dezintegracji). W ramach eksperymentu wykonano 3 serie badawcze (S1, S2 i S3), każdą z wykorzystaniem innej partii osadów ściekowych. W badaniach wykazano, że aktywność heterotrofi cznych i nitryfi kacyjnych mikroorganizmów tlenowych uzależniona była od gęstości energii przy jakiej prowadzono proces dezintegracji oraz od stopnia dezintegracji osadów ściekowych. Najwyższy (72%) wzrost aktywności odnotowano dla heterotroficznych bakterii tlenowych przy ƐL=140kJ/l. Natomiast dla ƐL>280kJ/l obserwowano ponad 80% dezaktywację wszystkich mikroorganizmów tlenowych zasiedlających kłaczki osadu czynnego.

 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.