Analiza ekonomiczna wybranych instalacji dualnych
Małgorzata Iwanek
Paweł Suchorab
Piotr Kęska
  

Słowa kluczowe: instalacja dualna, analiza ekonomiczna, ścieki szare

Streszczenie

Systematyczny w ostatnich latach wzrost cen za usługi zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków skłania użytkowników do ograniczania poboru wody wodociągowej. Jednym ze stosunkowo mało popularnych w Polsce rozwiązań jest instalacja dualna, umożliwiająca odzysk ścieków szarych lub ścieków opadowych i powtórne ich użycie po oczyszczeniu. Warunkiem umożliwiającym zastosowanie instalacji dualnej jest odpowiedni stopień pokrycia zapotrzebowania na wodę przez wodę szarą oraz wynik przeprowadzonej analizy ekonomicznej opłacalności danego rozwiązania technicznego. W niniejszym artykule przeprowadzono ekonomiczną analizę efektywności wdrożenia instalacji dualnej do odzysku ścieków szarych w dwóch obiektach – schronisku górskim oraz domu jednorodzinnym. W ramach przeprowadzonej oceny wykorzystano dynamiczne metody oceny projektów inwestycyjnych: dynamiczny koszt jednostkowy DGC, wskaź- nik zaktualizowanej wartości netto NPV oraz współczynnik korzyści i kosztów BCR. Dodatkowo inwestycje oceniono pod względem prostego czasu zwrotu SPBT. Ocenę przeprowadzono dla aktualnych w Polsce cen dystrybucji wody i odprowadzenia ścieków. Na podstawie wykonanej oceny określono opłacalność realizacji każdego z rozpatrywanych projektów

 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.