Analiza osadów powstałych podczas oczyszczania spalin odlotowych i możliwości ich zagospodarowania
Anna Głowacka
Justyna Kiper
  
Słowa kluczowe: osad ściekowy przemysłowy, gospodarka osadami, uboczne produkty spalania, fi totesty

 
Streszczenie W artykule przedstawiono możliwości zagospodarowania przemysłowych osadów ściekowych z mechaniczno-chemicznej oczyszczalni ścieków, powstałych w instalacji odsiarczania spalin w elektrowni „Dolna Odra” w Nowym Czarnowie. Przedmiot badań stanowiły również popioły i żużle powstałe na skutek spalania węgla kamiennego, oraz przygotowane na ich bazie mieszanki. Przeprowadzono badania fi zykochemiczne w oparciu o aktualne normy oraz instrukcje oraz określono wartości przyrodnicze mieszanek, wykorzystując test fi totoksyczności. Celem badań było określenie możliwości zagospodarowania osadów ściekowych przemysłowych powstających w zakładach energetycznych oraz ubocznych produktów spalania jakimi były popioły lotne wyłapywane w elektrofi ltrach, popiołożużle z odżużlaczy, oraz żużel (frakcja poniżej 500 μm) po spaleniu osadów ściekowych w kotłach z rusztem mechanicznym. Przeprowadzone badania wskazały możliwość zagospodarowania tych odpadów metodami stosowanymi przy unieszkodliwianiu komunalnych osadów ściekowych. Badane komponenty zawierały małą ilość składników pokarmowych (N – 0,48÷1,00; P – 0,20÷1,50, K – 0,67÷323,8 g·kg-1 s.m.) wobec czego nie zaleca się stosowania ich jako nawozy mineralne czy też organiczno-mineralne. Analizowane materiały nie zawierały też ponad normatywnych ilości metali ciężkich takich jak kadm, miedź, nikiel, ołów oraz cynk [16]. Przeprowadzony test fi totoksyczności dla przygotowanych mieszanek z odpadów wykazał korzystne warunki siedliskowe dla roślin testowych, występujące na podkładach przygotowanych z dodatkiem odpadów po spalaniu węgla kamiennego oraz osadu ściekowego przemysłowego.

 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.