Intoksykacja środowiska przyrodniczego w sąsiedztwie punktowego źródła emisji miedzi na przykładzie Huty Miasteczko Śląskie
Jerzy Kwapuliński
Jolanta Kowol
Krzysztof Mitko
Małgorzata Bebek
Marek Stempin
Robert Rochel
  

Celem pracy było okreslenie roli emisji punktowego źródła na
obszar przeciwzawietrzny. Przedmiotem badań były gleby i 23
gatunki roślin, które zostały podzielone na części morfologiczne.
Zawartość miedzi w próbkach oznaczono metoda płomieniowej
atomowej spektrofotometrii absorbcyjnej. Występowanie miedzi
w roślinach zależy od położenia siedliska względem huty jako
punktowego źródła emisji.Uzyskane w trakcie badań spostrzeżenia
wskazują że:
1. Procedura badań nad migracją metali w środowisku przyrodniczym
(opad atmosferyczny – gleba – roślina) powinna
uwzględniać określenie biodostępności form miedzi w glebie
oraz w poszczególnych częściach morfologicznych roślin
leczniczych.
2. Bardzo dobrym bioindykatorem w ocenie wpływu oddziaływania
zakładów przetwórstwa rud ołowiowo-cynkowych
jest pokrzywa zwyczajna (Urtica dioica L.) wykorzystując
zawartość miedzi odpowiadającą 10 percentylowi i średniej
geometrycznej.
3. Rolę emisji związków miedzi ze źródła punktowego (Huta
Miasteczko Śląskie) dobrze odwzorowują zawartości miedzi
w strumieniu zanieczyszczeń napływających zgodnie z „różą
wiatrów” (pyłomierz ruchomy) oraz z wybranych kierunków
geografi cznych (pyłomierz kierunkowy stały).

 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.