Monitoring zanieczyszczeń wód jeziora Głębokie na podstawie indeksu jakości wody
Anna Głowacka
Paulina Bąk
  
Celem badań było porównanie dwóch sposobów obliczania Indeksu
Jakości Wody na podstawie badań laboratoryjnych wody
jeziora Głębokiego.
Wykonano analizę dwóch metod określania IJW, polska metoda
została opracowana w Instytucie Meteorologii i Gospodarki
Wodnej. Określa ona klasę czystości przez obliczenie indeksu
(IJW) w zakresie 0–100, w którym 0 oznacza bardzo złą jakość
wody, 100 – bardzo dobrą jakość wody. Do obliczeń wybrane
zostały parametry: tlen rozpuszczony, BZT5, chlorki, azot amonowy,
azot azotanowy (V), fosfor fosforanowy (V).
Druga metoda opracowana została przez Silva Pesce, polega na
obliczeniu średniej arytmetycznej z trzech indeksów: subiektywnego,
obiektywnego oraz minimalnego. Skala jak w metodzie
polskiej, zawiera się w zakresie 0–100. Wykorzystano takie
same parametry jak przy obliczaniu Indeksu Jakości Wody metodą
polską.
Po przeanalizowaniu metod zaobserwowano różnice między
wynikami obliczania indeksów dla tych samych wynikach badań
laboratoryjnych. Wynikają one z zastosowanych algorytmów
matematycznych oraz różnych wartości indeksów jednostkowych
dla konkretnych parametrów. Szczególnie zauważono to
przy określaniu indeksu jednostkowego dla azotu amonowego
– różnica wynosi nawet 40 jednostek.
 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.