Ocena modernizacji gospodarki osadowej przykładowej oczyszczalni ścieków
Izabela Bartkowska
  
Tematem artykułu jest modernizacja gospodarki osadowej komunalnej oczyszczalni ścieków. Przedstawiono charakterystykę przedmiotowej oczyszczalni oraz zaprezentowano nowe rozwiązanie, w którym wykorzystano proces autotermicznej termofilnej stabilizacji osadów (ATSO).W artykule przedstawiono wyniki badań osadu ściekowego poddawanego  procesowi ATSO, który przebiega w układzie dwustopniowej instalacji. Badaniom poddano osad ustabilizowany, w którym określono zawartość suchej masy, suchej masy organicznej, makroskładników, metali ciężkich. Wykonano także badania mikrobiologiczne osadu. W pracy przedstawiono wnioski, będące wynikiem przeprowadzonych badań i własnych doświadczeń.
 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.