Stabilność metali ciężkich w osadach ściekowych na przykładzie oczyszczalni ścieków X
Jarosław Gawdzik
Karolina Szymańska
  

W pracy przedstawiono wyniki badań stabilności metali ciężkich w osadach ściekowych. Zastosowano metodykę proponowaną przez Community Bureau of Reference (BCR). Badano osady ściekowe z oczyszczalni ścieków w Staszowie. Przepustowość oczyszczalni wynosiła Qdmax = 5 000 m3/d.

 

Wykazano obecność metali ciężkich we wszystkich czterech frakcjach (F1, F2, F3, F4). Warto zauważyć, że dominującymi formami występowania są metale związane z materią organiczną, czyli F3. Metalem 
o maksymalnej zawartości we frakcji mobilnej F1 był kobalt (19%). Kadm natomiast dominował w niestabilnej frakcji F2 (31%). Najbardziej mobilnymmetalem wśród badanych był kadm – 47%. Analiza wyników badań dla ustabilizowanych tlenowo osadów ściekowych potwierdziła tendencję koncentracji metali ciężkich we frakcjach niemobilnych, tu w połączeniu z materią organiczną ( miedź – 73,5%, chrom – 71,5%). Wynika z tego, że dominujące formy występowania badanych metali ciężkich są stabilne. Jednocześnie wykazano, że sumaryczna zawartość metali ciężkich w osadach ściekowych nie jest obiektywnym kryterium oceny zagrożenia środowiska. Należy jednak nadmienić, iż immobilizowane we frakcji F3 metale ciężkie mogą stanowić potencjalne niebezpieczeństwo dla gruntu w strefie aeracji.

 

 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.