Doświadczenia własne w poszukiwaniu optymalnych warunków do wykształcenia biofilmu na złożu ruchomym Część. II.Ocena efektywności oczyszczania ścieków jako narzędzie kontroli zasiedlania nośników biomasą (str. 96 nr. 03/LXXXIX/2015(marzec))
Joanna Stochowska
Jolanta Podedworna
Katarzyna Sytek-Szmeichel
Monika Żubrowska-Sudoł
Sylwia Grzywna
Tomasz Wasilewski
  
Celem artykułu było pokazanie drogi doboru warunków pracy sekwencyjnego reaktora porcjowego (czas trwania faz, stężenie tlenu, charakterystyka ścieków, strategia mieszania ścieków), które pozwalają na wykształcenie na złożu ruchomym (EvU) błony biologicznej, charakteryzującej się dużą aktywnością bakterii nitryfikacyjnych. Badania prowadzono w laboratoryjnym modelu SBR o objętości czynnej 28l w warunkach stałej temperatury  18°C. Wykazano, że biofilm wykszatłcony na ruchomych elementach zawierał taką ilość bakterii nitryfikacyjnych, która zapewniała uzyskanie wysokiej efektywności utleniania azotu amonowego. Po wykształceniu błony na ruchomych nośnikach uzyskano następującą średnią efektywność usuwania zanieczyszczeń: usuwanie związków organicznych – 97 % (średnia wartość ChZT w ściekach oczyszczonych 19,9 mg O2/l), nitryfikacja – 96,8% (średnia wartość stężenia azotu amonowego w ściekach oczyszczonych 0,84 mg N-NH4/l), denitryfikacja – 88,8 % (średnia wartość stężenia azotu ogólnego w ściekach oczyszczonych 6,11 mg N/l).
 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.