Działalność Sekcji Ekonomiki Ochrony Wód Polskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych
Rafał Miłaszewski
  
Słowa kluczowe: sekcja, ekonomika, ochrona wód
Streszczenie
Celem artykułu jest analiza działalności Sekcji Ekonomiki Ochrony Wód Polskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska
i Zasobów Naturalnych w latach 2007–2020. Ta działalność była prowadzona w trzech głównych nurtach, czyli naukowo-
badawczym, dydaktycznym i współpracy międzynarodowej. Działalność naukowo-badawcza Sekcji obejmowała organizację
seminariów naukowych, opracowanie ekspertyz oraz sprawowanie opieki naukowej nad realizacją prac doktorskich,
związanych z problematyką ekonomiki ochrony wód. W ramach działalności dydaktycznej Sekcja w latach 2007–2008 realizowała,
we współpracy z Fundacją Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych w Białymstoku, projekt nt.: „Kształcenie
w zakresie przedmiotu ekonomika zaopatrzenia w wodę i ochrony wód jako instrument polityki ekorozwoju”. Członkowie
Sekcji uwzględniają problematykę ekonomiki ochrony wód w ramach zajęć prowadzonych na kierunku inżynieria środowiska
w różnych uczelniach w Polsce. W ramach współpracy z zagranicą członkowie Sekcji uczestniczyli w międzynarodowych
konferencjach organizowanych przez Grupę Roboczą Ekonomiki i Statystyki Gospodarki Wodnej Międzynarodowego
Stowarzyszenia Wody (IWA).
 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.