Zanieczyszczenie powietrza pierwiastkami toksycznymi w wyniku spalania węgla – smog i ich oddziaływanie na zdrowie człowieka
Faustyna Wierońska
Tadeusz Dziok
Zbigniew Tałach
  

Słowa kluczowe: smog, związki toksyczne, spalanie paliw stałych, paleniska domowe

Streszczenie

W artykule omówiono problematykę smogu w Polsce, którego główną przyczyną jest spalanie paliw stałych (głównie wę- gla) przez użytkowników domowych – tzw. niska emisja. Opisano składniki smogu oraz ich wpływ na zdrowie człowieka. Szczególną uwagą zwrócono na zagrożenie wynikające z obecności w nim pierwiastków toksycznych. Przede wszystkim wysokiej ich zawartości należy spodziewać się w stałych cząstkach produktów spalania paliw stałych o najmniejszych wymiarach, tj. cząstkach częściowo emitowanych do atmosfery (pył zawieszony), a częściowo w cząstkach gromadzących się w przewodach kominowych w postaci sadzy. W celu określenia szkodliwości tych pyłów badaniom poddano próbkę sadzy pobranej z przewodu kominowego odprowadzającego spaliny z kotła spalającego węgiel. Dla pobranej próbki sadzy określono zawartość następujących pierwiastków toksycznych: Hg, As, Pb, Cu, Zn, Ni i Cr. Uzyskane wyniki wskazują na bardzo wysoką zawartość tych pierwiastków, nawet do kilkuset razy przekraczającą ich średnią zawartość w środowisku naturalnym. W tej sytuacji konieczne jest ograniczenie emisji pyłów i obecnych w nich pierwiastków toksycznych poprzez stosowanie paliw stałych o wysokiej jakości kotłów grzewczych klasy 5, a także wdrożenie urządzeń do odpylania spalin z tych urządzeń. Należy jednak podkreślić, iż działania te nie wyeliminują całkowicie emisji pyłów i pierwiastków toksycznych. Istotne ograniczenie emisji może być natomiast uzyskane poprzez szerokie zastosowanie alternatywnych źródeł energii (np. geotermia, energia słoneczna, pompy ciepła), paliw gazowych oraz ciepła systemowego. 

 


Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa,

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.