Biogazownie dla odpadów komunalnych – część IV. Rozwój instalacji w Polsce na tle krajów europejskich
Krystyna Lelicińska-Serafin
  

W Krajowym Planie Gospodarki Odpadami 2022 [18] wśród przyjętych celów umieszczono zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska tak, aby nie było składowanych w 2020 r. więcej niż 35% masy tych odpadów w stosunku do masy wytworzonej w 1995 r., a także zaprzestanie składowania odpadów ulegających biodegradacji gromadzonych selektywnie. Dane przedstawione w tym dokumencie pokazują również, iż w Polsce wzrasta ilość komunalnych odpadów ulegających biodegradacji selektywnie zbieranych „u źródła”. W 2014 r. łączna ich masa wyniosła ponad 750 tyś. Mg. Konieczność ograniczenia składowania odpadów ulegających biodegradacji wpływa na potrzebę m.in. budowy lub modernizacji linii technologicznych do ich przetwarzania – kompostowni oraz instalacji do fermentacji [18]. Zakłady służące do wytwarzania biogazu z odpadów funkcjonują od przeszło 20 lat w całej Europie, a szczególnie w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Szwecji oraz Danii [9].Na tym tle interesujące jest, jak wygląda udział tego typu obiektów w systemach gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce.

 


Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa,

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.