Dane wejściowe do projektowania miejskich oczyszczalni ścieków (wg. stanu na koniec 1015 r.)
Grzegorz Stańko
Katarzyna Sytek-Szmeichel
Zbigniew Heidrich
  

Podstawowe dane uwzględniane przy projektowaniu nowych, modernizowanych lub rozbudowywanych oczyszczalni, to: liczba mieszkańców korzystających z systemu kanalizacyjnego, charakterystyczne ilości ścieków, stężenia oraz jednostkowe ładunki zanieczyszczeń. W artykule dokonano przeglądu wartości jednostkowych ładunków zanieczyszczeń począwszy od lat 70-tych ubiegłego stulecia, co skłoniło autorów artykułu do przeprowadzenia ponownych badań i analiz dotyczących aktualnych wartości badanych wielkości. W badaniach wykorzystano dane pochodzące z 77 miejskich oczyszczalni ścieków (przepustowości od 260 do 364 277 m3/d). Wykazano, że jednostkowe ładunki zanieczyszczeń w ściekach dopływających do miejskich oczyszczalni ścieków są wyższe niż zalecane w ATV A131. Ponadto, na podstawie przedstawionych rozważań, sformułowano następujące zalecania  związane z projektowaniem miejskich oczyszczalni ścieków: jednostkowa średnia dobowa ilość ścieków – 0,12 – 0,16 m3/M∙d, jednostkowe ładunki zanieczyszczeń – 78 g BZT5/M∙d, 165 g ChZT/M∙d, 74 g zawiesiny ogólnej/M∙d,  14,2 g Nog/M∙d, 2,04 g Pog/M∙d, 

 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.