Klasyfikacja odpadów dla potrzeb ich transgranicznego przemieszczania
Andrzej Kulig
Krystyna Lelicińska-Serafin
  
Transgraniczne przemieszczanie odpadów wymaga sprawnego systemu monitoringu i kontroli – zarówno wewnątrz granic Unii Europejskiej, jak i w krajach należących do Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz do pozostałych państw, które podpisały konwencję bazylejską, czyli umowę międzynarodową, dotyczącą kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznychProcedury kontrolne powinny w pierwszej kolejności dotyczyć tego, czy dany materiał lub sprzęt jest odpadem. Jeśli tak, to dalsze działania zależą od rodzaju przesyłanych odpadów, ich pochodzenia, miejsca przeznaczenia, trasy przemieszczania oraz dalszego z nimi postępowania – odzysku bądź unieszkodliwiania. Bardzo istotną rolę odgrywa właściwa klasyfikacja odpadów, decydująca o zakazie lub możliwości ich przemieszczania, o konieczności zgłoszenia lub jedynie udzielenia informacji.
 


Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa,

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.