Polskie inwestycje na liście najważniejszych projektów energetycznych
  

KE opublikowała czwartą listę inwestycji, które uzyskały status projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania w sektorze energetycznym. Na liście znalazły się też polskie inwestycje, m.in. pływający terminal ragazyfikacyjny LNG.

© fotowunsch

Przypomnijmy, warunkiem włączenia danego projektu na listę PCI (ang. Projects of Common Interest) jest wykazanie, że jego realizacja przyniesie znaczące korzyści co najmniej dwóm państwom członkowskim UE, przyczyni się do integracji wewnętrznego rynku energii UE, poprawy jego konkurencyjności, a także zwiększy bezpieczeństwo dostaw. Inwestycje powinny również przyczyniać się do integracji w zakresie wykorzystywania energii odnawialnej.

Strategiczne projekty

Na liście znalazł się m.in. korytarz gazowy z Turkmenistanu i Azerbejdżanu przez Gruzję i Turcję do Europy.

Z ważnych dla Polski projektów można natomiast wymienić m.in. połączenia międzysystemowe między Polską, Słowacją i Węgrami, w tym interkonektor polsko-słowacki i korytarz gazowy północ-południe we wschodniej Polsce. Za priorytetowe uznane zostało też połączenie gazowe między Polską a Danią (Baltic Pipe) oraz interkonektor gazowy Polska-Litwa (GIPL). W gronie wyróżnionych projektów po raz pierwszy znalazły się projekty pływającego terminala ragazyfikacyjnego LNG typu FSRU (ang. Floating Storage and Regasification Unit) w rejonie Zatoki Gdańskiej oraz podmorskiego połączenia elektroenergetycznego Polski i Litwy - Harmony Link.

Dywersyfikacja dostaw a neutralność klimatyczna

We wskazanych projektach dominuje gaz ziemny, co zostało skrytykowane przez organizacje pozarządowe. Np. organizacja ekologiczna Friends of the Earth Europe argumentuje, że gaz ziemny jest paliwem kopalnym o dużej emisji, którego wykorzystanie nie jest zgodne z paryskim porozumieniem klimatycznym ani z celami klimatycznymi UE. W odpowiedzi na te zarzuty rzeczniczka KE Anna-Kaisa Itkonen, podczas konferencji w Brukseli, wskazała, że „na poprzedniej liście były 53 projekty gazowe, teraz jest ich 32. To bardzo jasna tendencja w zmniejszaniu finansowania infrastruktury gazowej na rzecz np. elektrycznej”.

Z kolei polskie ministerstwo energii akcentuje kwestię bezpieczeństwa energetycznego, które ma dać dywersyfikacja dostaw. – Uwzględnienie polskich inwestycji na liście PCI to dowód, że Komisja Europejska docenia nasze starania na rzecz zapewnienia realnej dywersyfikacji dostaw energii w tej części Europy – skomentował wiceminister energii Tomasz Dąbrowski.

Ropa naftowa i energia elektryczna

Nie można nie wspomnieć też o polskich projektach infrastrukturalnych dotyczących ropy naftowej (Rurociąg Brody-Adamowo oraz Rurociąg Pomorski (II linia) wraz z rozbudową terminala naftowego w Gdańsku - faza druga). Zaś projekty dotyczące energii elektrycznej to m.in. rozbudowa polskiej sieci wewnętrznej w ramach projektu "GerPol Power Bridge" zawierająca budowę linii: Krajnik – Baczyna, Mikułowa - Świebodzice oraz Baczyna –Plewiska; budowa linii Stanisławów – Ostrołęka; czy integracja i synchronizacja systemów elektroenergetycznych Państw Bałtyckich z systemem Europy Kontynentalnej(1).

Korzyści, jakie daje wpisanie na listę

Projekty PCI mogą korzystać z najlepszych praktyk, wynikających z rozporządzenia TEN-E. W praktyce oznacza to m.in. możliwość skorzystania z przyspieszonego procesu uzyskiwania pozwoleń oraz specjalnych rozwiązań regulacyjnych oraz ubiegania się o dofinansowanie w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility – CEF).

Lista zostanie teraz przedstawiona Parlamentowi Europejskiemu i państwom członkowskim w Radzie UE do akceptacji. Jeśli się jej nie sprzeciwią, w ciągu dwóch miesięcy wejdzie w życie.

 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.