Prenumerata
  

Warunki prenumeraty „Gaz,Woda i Technika Sanitarna”" na rok 2017

 

Zamówienia na prenumeratę czasopism wydawanych przez Wydawnictwo SIGMA-NOT można składać w dowolnym terminie. Mogą one obejmować dowolny okres, tzn. dotyczyć dowolnej liczby kolejnych zeszytów każdego czasopisma.

Zamawiający - po dokonaniu wpłaty - może otrzymywać zaprenumerowany przez siebie tytuł począwszy od następnego

. Zamówienia na zeszyty sprzed daty otrzymania wpłaty będą realizowane w miarę możliwości z posiadanych zapasów magazynowych.

Prenumerata roczna czasopism Wydawnictwa jest możliwa w dwóch wariantach:

•  prenumerata wersji papierowej,

•  prenumerata roczna PLUS (zawiera całoroczną prenumeratę wersji papierowej  + roczny dostęp do Portalu Informacji Technicznej na stronie http://www.sigma-not.pl/ ).

Członkowie stowarzyszeń naukowo-technicznych zrzeszonych w FSNT-NOT oraz uczniowie szkół technicznych każdego szczebla mają prawo do zaprenumerowania l egz. wybranego czasopisma po cenie ulgowej - pod warunkiem przesłania do Wydawnictwa formularza zamówienia (lub kserokopii blankietu wpłaty), ostemplowanych pieczęcią koła SNT lub szkoły. Prenumerata ulgowa rabat 50% od ceny podstawowej

Prenumeratę można zamówić: faksem: (22) 891 1374, 8403589, 8405949, mailem:

prenumerata Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć , przez Internet: http://www.sigma-not.pl/, listownie: Zakład Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT Sp. z o.o., ul. Ku Wiśle 7, 00-707 Warszawa, telefonicznie:

(22) 8403086 lub 8403589

Na życzenie klienta wysyłamy blankiety zamówień wraz z aktualną listą tytułów i cennikiem czasopism.

Warunkiem przyjęcia i realizacji zamówienia jest otrzymanie z banku potwierdzenia dokonania wpłaty przez prenumeratora. Dokument wpłaty jest równoznaczny ze złożeniem zamówienia. Wpłat na prenumeratę można dokonywać na ogólnie dostępnych blankietach w urzędach pocztowych (przekazy pieniężne) lub bankach (polecenie przelewu), przekazując środki na konto:

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. zo.o.: ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. pocz. 1004. Konto BANK PEKAO S.A. nr 24102010260000100202500577 Na blankiecie wpłaty należy czytelnie podać nazwę zamawianego czasopisma, liczbę zamawianych egzemplarzy, okres, wersję i cenę pre­numeraty oraz adres zamawiającego.

Pojedyncze zeszyty archiwalne dostępne są w wersji papierowej i - od 2004 roku - elektronicznej (cena l egz. netto wg aktualnego cennika). Na życzenie klienta wystawiamy faktury VAT.

Sprzedaż zeszytów archiwalnych prowadzi:

•  Zakład Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT Sp. z o.o. (adres jw.)

 

prenumerata papierowa roczna PLUS (z dostępem do archiwum e-publikacji) -  431,00 zł
 prenumerata ciągła papierowa roczna PLUS z 10% rabatem (automatycznie odnawiana) -  387,90 zł 
 prenumerata papierowa roczna - 342,00 zł
 prenumerata papierowa półroczna - 171,00 zł
 prenumerata papierowa kwartalna - 85,50 zł 

 

(wszystkie ceny brutto)

Prenumerata ulgowa-40% bonifikaty dotyczy studentów i uczniów szkół technicznych,członków stowarzyszeń naukowo-technicznych

Dostęp do pojedynczych zeszytów archiwalnych w wersji elektronicznej na stronie http://www.sigma-not.pl/

 

 

Subscription conditions         

 

  Subscription orders for magazines published by SIGMA-NOT publishing agency can be made at any time and can entail any time, i.e. any number of copies of each issue.
           The subscriber will receive the ordered title with the beginning of a new month. Orders for issues published before the payment date will be realized as soon as possible if the copies are available from the store.
          Yearly subscription of the Agency’s published magazines is possible in two forms:
•        paper version,
•        packet version PLUS
                  Members of scientific and technical corporations associated within FSNT-NOT and students of technical schools of any level have the right to subscribe 1 copy of a chosen magazine at a discount price, on condition that they will send the order form (or a xerox copy of the payment slip) with the stamp of SNT organization or the school to the Agency. Discounted subscription costs 50% of the basic price.
          Subscription can be ordered by fax -  (22) 891 1374, 840 3589, 840 5949; by mail – prenumerata Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć ; on the Internet – http://www.sigma-not.pl/; by a letter – Zakład Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT Sp. z o.o., ul Ku Wiśle 7, 00-707 Warszawa; or by phone – (22) 840 3086, 840 3589.
          On customer’s inquiry we can send order forms with the current list of titles and the price list.
          The condition for accepting and realizing the order is to receive the bank confirmation about the payment being made by the subscriber. Such document equals to making an order. Subscription payments may be made with genarally available slips in post offices (money order) or in banks (money transfer) and the payment should be made to the following account: 
          Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. zo.o.: ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. pocz. 1004 konto 81 1240 6074 1111 0000 4995 0197. The payment slip should have the title of the magazine, number of ordered copies, subscription period, version, subscription price and the subscriber’s address written in a clear, legible way.
                    To the packet subscribers for 2014 we offer additional archive copies of 2004-2015 subscribed titles on CDs (the price is 49,20 PLN  per year/set).         

 

Single archive copies are available in paper and electronic (since 2004) versions. Copy price according to current price list. On customer’s request we provide VAT invoices.

 

          Archive copies can be purchased from:
          •  Zakład Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT Sp. z o.o. (see address above)

 

  In 2015 r. price is 16,30$ or 15,50 Euro. Yearly subscription 195,60 $ or 186 Euro( version paper), 223,60 $ or 208 Euro (packet version PLUS)

     

 

 

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.