Wszystkie aktualności
V Kongres Wodociągowców Polskich
  

Wnioski Kongresowe:

Zdaniem Członków IGWP zgromadzonych na V Kongresie Wodociągowców Polskich, branża wodociągowo-kanalizacyjna oraz gminy sukcesywnie wypełniają zobowiązania akcesyjne podpisane przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej. Prowadzone są liczne inwestycje, których celem jest ochrona środowiska naturalnego oraz poprawa jakości wody spożywanej przez ludzi. W ramach realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych
w 2010 r. wybudowane zostało ok. 8 983 km sieci kanalizacyjnej, zmodernizowano
ok. 476,4 km sieci kanalizacyjnej oraz wybudowano 32 nowe oczyszczalnie ścieków komunalnych. Koszt tych inwestycji to 8,05 mld zł.
Powszechna jest także świadomość branży wodociągowo-kanalizacyjnej o konieczności mądrego inwestowania, bo wydawane są pieniądze podatników polskich i unijnych. Podjęto się ogromu zadań, które trzeba zrealizować w stosunkowo krótkim czasie i z dobrym efektem ekologicznym.
Nie wszystko jednak zależy od branży. Dla wypełnienia zobowiązań akcesyjnych, w zakresie realizacji zadań wykonywanych przez branżę wod-kan, konieczna jest pomoc władz kraju
w zakresie:
• Pilnego przygotowania „Oceny stanu wypełnienia zobowiązań zapisanych
w Traktacie Akcesyjnym w zakresie dyrektywy 91/271/EWG na rok 2010 ”(ściekowej), w celu oceny stopnia zaawansowania prowadzonych inwestycji od momentu podpisania przez Polskę traktatu akcesyjnego. Konieczna jest, nie tylko dla branży, powszechnie dostępna informacja o stopniu zaawansowania inwestycji potrzebnych w tym zakresie. Równie pilne jest ostateczne, końcowe rozliczenie inwestycji już zakończonych, z instytucjami przyznającymi środki. W zależności od wyników tej analizy podjęcie działań, które ograniczą negatywne skutki opóźnień (w tym kary unijne) w przełożeniu na koszty, a pośrednio na ceny, jakie ponosić będą mieszkańcy.

• Wpisania, do Strategii „Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko” w działaniu 3.2, rozbudowy infrastruktury związanej z oczyszczaniem ścieków  i wykorzystaniem osadów ściekowych, jako źródła  energii odnawialnej oraz  zapisu zapewniającego  finansowanie tej infrastruktury ze środków funduszy unijnych i krajowych (w tym w ramach perspektywy finansowej po roku 2013). Działanie takie, zapewniające traktowanie osadów ściekowych, jako źródła energii odnawialnej, zapewni środki finansowe dla sprawnego gospodarowania tymi osadami (ograniczy koszty ponoszone przez odbiorców usług).

Najważniejszym zadaniem dla naszej branży, a obowiązkiem administracji państwowej, samorządowej i wszystkich instytucji, których praca przekłada się na poziom życia ludzi, jest prowadzenie działalności tak, aby to życie było zdrowsze i łatwiejsze, lecz przy zachowaniu optymalnych kosztów.
Branża wod-kan, reprezentowana przez Izbę Gospodarczą „Wodociągi Polskie”, aby realizować postawione cele, powinna w najbliższym czasie:
1. Pilnie zakończyć pracę nad projektem nowej ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, podejmie konsultacje branżowe w celu ustalenia ostatecznej wersji projektu, a następnie zainicjuje obywatelski projekt uchwalenia ustawy.
2. We współpracy z Parlamentem i przedstawicielami Rządu RP podjąć się uporządkowania ustaw około branżowych i koniecznych rozporządzeń, np. ustawy
o planowaniu przestrzennym, ustawy o korytarzach przesyłowych, warunków techniczno-budowlanych dla sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz ich usytuowania.
3. Podjąć się uporządkowania stanu prawnego gospodarki wodami opadowymi
i roztopowymi. Brak rozstrzygnięć prawnych w tym zakresie powoduje, iż na gospodarkę wodami opadowymi i roztopowymi nie przewidziano środków finansowych, a stan kanalizacji deszczowej jest bardzo zły. Wszelkie działania w tym zakresie wymagają więc zarówno inwentaryzacji infrastruktury, pieniędzy, jak
i regulacji formalno-prawnych.
4. Podjąć działania zmierzające do poszerzenia KPOŚK o zakres gospodarowania osadami ściekowym.
5. Ponadto przygotować analizę potrzeb i możliwości konsolidacji branży z uwagi na konieczność zwiększenia zdolności inwestycyjnych przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych i zmniejszenia kosztów tak inwestycyjnych, jak i organizacyjnych.
6. V Kongres Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” zobowiązuje władze Izby do podjęcia działań lobbujących na rzecz przyporządkowania branży wodociągowo-kanalizacyjnej do Ministerstwa Środowiska,

 

 
Pierwszy Ogólnopolski Kongres POWERPOL UTILITIES
  

Pierwszy Ogólnopolski Kongres
POWERPOL UTILITIES – Waste & Water

W dniu 28 września br. w Warszawie odbyła się pierwsza edycja Ogólnopolskiego Kongresu POWERPOL UTILITIES – Waste & Water, poświęconego gospodarce odpadami komunalnymi w Polsce. Organizatorem wydarzenia było Europejskie Centrum Biznesu, zaś Partnerem Merytorycznym - firma Ernst & Young. Konferencja prowadzona była przez Pana Marka Kamińskiego (Dyrektor, Zarządzanie Efektywnością, Dział Doradztwa Biznesowego), oraz Pana Aleksandra Gabrysia (Menedżer, Zarządzanie Efektywnością, Dział Doradztwa Biznesowego). Obrady otworzyła prezentacja najnowszego raportu Ernst & Young, autorstwa Pana Aleksandra Gabrysia i Pani Dominiki Sudomir, zatytułowany „Kluczowe wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w krajach UE-11”. Celem raportu była analiza aktualnego stanu gospodarki odpadami w krajach tzw. „nowej Unii”, a także identyfikacja kluczowych wyzwań w w/w zakresie. Skoncentrowano się głównie na kluczowych wymogach wynikających z regulacji unijnych, oraz ich stopień transpozycji do prawa krajowego. Nie bez znaczenia była też kwestia wypełnienia celów nałożonych na kraje członkowskie przez Komisję Europejską w zakresie gospodarki odpadami.
 Po prezentacji raportu (której dokonał jeden ze współautorów Pan Aleksander Gabryś), rozpoczął się pierwszy panel, poświęcony kluczowym wyzwaniom związanym z gospodarką odpadami w Polsce. Dyskusję otworzył Pan Grzegorz Bonar z CDM Sp. z o.o. krótką prezentacją, poświęconą maksymalizacji odzysku i dostaw energii z wykorzystaniem składowisk odpadów komunalnych, jako źródła i miejsca wytwarzania energii odnawialnej. Następnie do dyskusji włączyli się pozostali uczestnicy panelu: Pan Krzysztof Choromański (Związek Miast Polskich), Dariusz Matlak (PIGO), Michał Piskorz (NFOŚiGW), Krzysztof Ważny (KIGO), oraz Jerzy Kędzierski (CDM Sp. z o.o.). Problemy, nad którymi debatowano to kwestie wymagań unijnych i prawodawstwa krajowego w zakresie gospodarką odpadami komunalnymi w Polsce, możliwe sposoby przetwarzania odpadów, a także szanse i zagrożenia dla samorządu terytorialnego wynikające z nowych regulacji prawnych.
 Drugi panel z kolei poświęcony był możliwym modelom optymalizacji gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce. Udział w nim wzięli m.in. Tomasz Grabowski (Ministerstwo Środowiska), Wojciech Głuszczak (Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o.), Szczepan Lewna (SWL Polska) i Małgorzata Ostrowska (Sejmik Województwa Pomorskiego). Paneliści zastanawiali się przede wszystkim, w jaki sposób optymalnie wykorzystać łańcuch wartości związany z odpadami komunalnymi w zależności od wielkości gminy. Istotnym tematem były też spalarnie, mianowicie jak ich budowa w oparciu o różne technologie (kotły rusztowe, fluidalne, zgazowanie plazmowe) może przełożyć się na wzrost opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi, oraz przy jakim wolumenie odpadów komunalnych uzasadnione jest budowanie instalacji termicznego przetwarzania odpadów komunalnych.
Trzeci i ostatni panel dotyczył możliwych sposobów realizacji inwestycji w instalacje termicznego przekształcania odpadów w Polsce. Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni: Jerzy Kędzierski (CDM Sp. z o.o.), dr Dariusz Gulczyński (SWL Polska), Zdzisław Zabiełło (Fabryka Kotłów SEFAKO), Krzysztof Siwek (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego), Małgorzata Skucha (NFOŚiGW), dr inż. Andrzej Skalmowski (SEEN Technologie). Zanim jednak rozpoczęto dyskusję, z prezentacjami wystąpili pan Zdzisław Zabiełło z SEFAKO (tytuł prezentacji Możliwości realizacji inwestycji EPC pod kierownictwem polskich firm  i  z udziałem krajowych dostawców), oraz ponownie, Grzegorz Bonar z CDM (zapoznając uczestników Kongresu ze studium przypadku zastosowania w Niemczech wysoce efektywnej technologii odzysku gazu ze składowiska "DEPO+"). Po tych krótkich wystąpieniach paneliści debatowali nad takimi zagadnieniami jak: uwarunkowania realizacji inwestycji w spalarnie odpadów komunalnych w świetle projektu ustawy o odpadach oraz nowej ustawy o utrzymaniu czystości w gminie; potencjalne modele współpracy pomiędzy samorządami i inwestorami prywatnymi - partnerstwo publiczno-prywatne vs formuła BOT (Built-Operate-Trasfer); możliwość wykorzystania środków unijnych oraz innych preferencyjnych źródeł finansowania przy budowie spalarni odpadów komunalnych; kluczowe  bariery w zakresie współpracy samorządów i inwestorów przy budowie instalacji termicznego przekształcania odpadów w Polsce.
Wysoki poziom merytoryczny dyskusji, a także liczne pytania z Sali świadczą o dużym zainteresowaniu poruszanymi tematami, co stanowi doskonały punkt wyjścia dla kolejnych edycji Kongresu POWERPOL UTILITIES. Najbliższa planowana jest na jesień przyszłego roku. Po wszelkie szczegóły zapraszamy na stronę www.utilities.powerpol.pl.

Europejskie Centrum Biznesu pragnie serdecznie podziękować Partnerowi Merytorycznemu, firmie Ernst & Young, oraz pozostałym Partnerom: firmie CDM Sp. z o.o., Fabryce Kotłów SEFAKO S.A., oraz firmie Samsung Electronics Polska. Podziękowania należą się także Patronom Medialnym Kongresu: Magazynowi „Ochrona Środowiska”, Portalowi e-odpady.pl, Portalowi Branżowemu woda-scieki.com, Portalowi odpady.net.pl, Portalowi Samorządowemu regioportal.pl, Wydawnictwu Seidel Przywecki, wydawcy Magazynu „Forum Eksploatatora”, Portalowi ekoportal.eu, firmie Abrys, wydawcy magazynu „Przegląd Komunalny”, oraz czasopisma „Recykling”, Telewizji Interaktywnej Ekonews.com.pl, Czasopismu „Gaz, Woda i Technika Sanitarna”, Wolters Kluwer Polska, właścicielowi portalu samorząd.lex.pl, Portalowi Infor.pl – Sektor Publiczny.

 

 
Wodny Okrągły Stół
  

Wodny Okrągły Stół – dialog na rzecz społeczeństwa i przyrody


Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA prowadzi ogólnokrajowy cykl specjalistycznych seminariów roboczych dotyczących polityki przeciwpowodziowej i gospodarowania wodami w Polsce.


Projekt obejmuje cykl 5 jednodniowych seminariów roboczych, które odbywają się w placówce Ministerstwa Środowiska. Obrady Wodnego Okrągłego Stołu (WOS) prowadzone są z udziałem uczestników kompetentnych w zakresie gospodarowania wodami i zarządzania zasobami wodnymi. Docelowo uczestnicy spotkań mają stworzyć stałą grupę roboczą, której celem będzie wypracowanie strategii zmian w dotychczasowej polityce przeciwpowodziowej, uregulowanie obecnej sytuacji prawnej i wykonawczej przepisów wodnych (od źródła po ujście i strefę brzegowa morza). Bazą pod debatę są wystąpienia specjalistów prezentujących dobre przykłady z Polski i za granicy, propozycje kierunku zmian, analizę obecnej sytuacji, itp.

Celem projektu jest stworzenie platformy współpracy w sprawie wypracowania jasnej i efektywnej strategii gospodarowania wodami i polityki przeciwpowodziowej państwa. Jest to szczególnie ważne po ostatnich wydarzeniach powodziowych, gdzie wyraźnie zaostrzył się konflikt na linii zwolennicy i przeciwnicy zabudowy i regulacji rzek, a społeczeństwo jest zdezorientowane powstałą sytuacją w obliczu sprzecznych informacji oraz tragedii jaka dotknęła wielu ludzi – mówi Radosław Gawlik, prezes Stowarzyszenia Ekologicznego EKO-UNIA.

Projekt Wodny Okrągły Stół ma charakter ogólnopolski, a w zamierzeniu ma wpływać na politykę ekologiczną kraju, politykę gospodarowania wodami, tak pod kątem bezpieczeństwa powodziowego społeczeństwa, jak i realizacji zapewnienia dobrego stanu ekologicznego wód całego kraju.

Pierwsze seminarium WOS dotyczyło analizy stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w Polsce, drugie oceniało implementację i wdrażanie Ramowej Dyrektywy Wodnej. Tematyka i program kolejnych spotkań znajduje się na stronie www.eko-unia.org.pl

Wnioski z cyklu dyskusji i obrad WOS zostaną uwzględnione w publikacji końcowej. Sformułowane zostaną jako uwagi i zalecenia ciała jakim jest WOS, a następnie przekazane do stosownych organów odpowiedzialnych za gospodarowanie wodami i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w kraju – mówi Ewa Leś, wiceprezes Stowarzyszenia Ekologicznego EKO-UNIA.


Dodatkowe informacje:
Ewa Leś – Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA, tel. (+48) 669 146 100, Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
Jakub Wojtachnio – WPR, tel. GSM (+48) 505 507 501, Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

 

 
uchwała XXIV Kongresu Techników Polskich
  

UCHWAŁA
XXIV Kongresu Techników Polskich

Uczestnicy XXIV Kongresu Techników Polskich wyrażają zadowolenie z faktu, że to bardzo ważne dla całej polskiej społeczności inżynierskiej wydarzenie, obejmujące swoim zakresem prawie roczny okres debat, dyskusji i działań, zmierzających do konsolidacji polskiej społeczności technicznej środowisk naukowych z wyższych uczelni i instytutów badawczych oraz gospodarczych odbywa się w czasie poprzedzającym rozpoczęcie prezydencji Polski w Unii Europejskiej.
XXIV KTP kontynuował idee poprzednich Kongresów Techników Polskich, a w szczególności XXIII KTP zorganizowanego pod hasłem „Technicy Bliżej Rynku” 2001/2002 w Warszawie i Poznaniu.
Uczestnicy XXIV Kongresu Techników Polskich uznali za pilną potrzebę włączenie się środowiska technicznego, skupionego w Federacji SNT NOT i w Akademii Inżynierskiej w Polsce oraz Rady Głównej Instytutów Badawczych i Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, do dyskusji i prac zmierzających do rozwiązania najważniejszych strategicznych problemów Polski.
Inżynierowie, technicy, naukowcy i przedsiębiorcy, uczestniczący w pracach XXIV Kongresu Techników Polskich uznają, że działania, prowadzące do wzrostu gospodarczego Polski są zadaniami priorytetowymi. Odnotowując z satysfakcją kierunki przemian rozwojowych środowisko techniczne dostrzega również zjawiska negatywne w gospodarce, szczególnie te, które nie pozwalają na znaczące zmniejszenie bezrobocia i poczucia niezadowolenia licznych grup społecznych i zawodowych.
Przyjmując, że rozwój techniczny i cywilizacyjny Polski w najbliższych latach uzależniony jest w dużej mierze od wypracowania i wdrożenia procedur i rozwiązań systemowych przede wszystkim w zakresie innowacyjności, bezpieczeństwa energetycznego, oraz bezpiecznego transportu i infrastruktury, za najważniejsze zadania, wymagające dalszych działań uznajemy:

I. w obszarze innowacyjności:
• jednoznaczne zdefiniowanie celów polityki proinnowacyjnej, obejmującej rozpoznanie i koncentrację sił i środków na priorytetowych zadaniach, szeroką kooperację międzynarodową, elitarne szkolnictwa wyższe (obok powszechnego),
• wspomaganie innowacyjności przedsiębiorstw, w szczególności MŚP oraz szerszy udział krajowych uczelni, instytutów i podmiotów gospodarczych w międzynarodowych programach badawczo-rozwojowych,
• stworzenie systemu skutecznego monitoringu, zarządzania i absorpcji ogólnie dostępnych na rynku światowym technologii oraz tych, które płyną do Polski w ramach szczegółowych umów kooperacyjnych,
• szeroką współpracę środowisk i organizacji pozarządowych w realizacji podstawowych i niekonwencjonalnych działań, zmierzających między innymi do wypracowywania wspólnych stanowisk i procedur,  prowadzących do rozwoju polskiej innowacyjności,
• kontynuowanie idei polskiej „Mapy drogowej infrastruktury badawczej” i wprowadzenie rozwiązań, pozwalających na skoncentrowanie badań w najsilniejszych w Polsce jednostkach badawczych i stanowiących narzędzie do aktywnego udziału w dużych międzynarodowych programach badawczych,
• ustanowienie rządowego organu koordynującego prowadzenie polityki proinnowacyjnej, wyposażonego w niezbędne kompetencje i środki, podporządkowanego bezpośrednio Premierowi,

II. w obszarze bezpieczeństwa energetycznego:
• rozwój i szerokie wdrożenie do praktyki nowoczesnych, efektywnych ekonomicznie technologii w górnictwie i przetwórstwie węglowym oraz biomasy wynikający z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego,
• racjonalizowanie procesów technologii wydobycia, przetwarzania i eksploatacji gazu łupkowego w Polsce,
• racjonalizowanie zużycia energii elektrycznej i cieplnej w procesach wytwarzania, przesyłu i dystrybucji oraz efektywnego jej wykorzystania przez odbiorców końcowych – przemysłowych i komunalnych,
XXIV KTP zdecydowanie popiera budowę elektrowni jądrowych uważając, że jest to jeden z najważniejszych kierunków zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski.

III. w obszarze transportu:
• możliwe maksymalne wykorzystanie funduszy UE w obszarach systemowych dla optymalizacji wykorzystania niedoinwestowanej infrastruktury transportowej, minimalizacji emisji CO2 i cząstek stałych oraz stworzenia i wykorzystywania alternatywnych źródeł energii,
• wzmocnienie roli administracji rządowej i samorządowej w rozwoju transportu poprzez minimalizowanie negatywnych skutków rozwoju motoryzacji i minimalizowanie kosztów transportu,
• pełne wykorzystanie potencjału Koncepcji Rozwoju Przestrzennego Kraju do stworzenia zintegrowanego systemu transportowego (m.in. intermodalność) oraz wzmocnienie działań w priorytetowy dla rozwoju kraju system transportu płn.-płd. (kolej, autostrady, drogi wodne) niezbędnych do otwarcia naszych portów na południe Europy,
• rozwój transportu zbiorowego (miejskiego i międzymiastowego) oraz inteligentnych systemów transportowych (ITS),
• zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz minimalizacji negatywnych skutków w obszarze ochrony środowiska,
• wdrożenie programu kolei dużych prędkości,
• kształcenie zawodowe młodzieży dla potrzeb sektora transportowego,
• integracja środowiska.
Przykłady i doświadczenia najbardziej rozwiniętych krajów europejskich dowodzą, że wprowadzenie zintegrowanej i konsekwentnej polityki i działań w wymienionych obszarach gospodarczych jest czynnikiem rozwojowym i pozwala na wzrost poziomu technologicznego i cywilizacyjnego.

Uczestnicy Kongresu wyrażają przekonanie, ze przewodnictwo Polski w UE stwarza doskonałe warunki do jeszcze większej integracji i dostosowania stosunków społecznych, prawnych, ekonomicznych i technicznych do funkcjonujących w Zjednoczonej Europie. W tym zakresie szczególne znaczenie ma delegowanie przez rząd stosownych uprawnień, kompetencji i środków do organizacji pozarządowych.
Dla wdrożenia do praktyki gospodarczej merytorycznych wyników prac Kongresu, należy wdrożyć system ich okresowego monitoringu za pomocą konferencji organizowanych corocznie przez FSNT-NOT, z u działem zainteresowanych merytorycznie SNT. Kolejno należy trzy ogólnopolskie konferencje poświęcić wdrożeniu uchwały i dorobku XXIV KTP odrębnie w zakresie: innowacyjności, energetyki i transportu, a dwie następne połączonej problematyce. Trzy kolejne ogólnopolskie konferencje należy poświęcić opracowaniu nowej problematyki na XXV KTP.
Uczestnicy XXIV Kongresu wyrażają przeświadczenie, że priorytetami najbliższego okresu działania państwa powinno być tworzenie warunków do inwestowania w naukę i rozwój techniczny, szczególnie w obszarach wskazanych w niniejszym dokumencie, oraz nowe technologie i rozwiązania środowiskowe, wynikające z programów europejskich. Prawidłowa realizacja tych postulatów oraz innych, szczegółowych wniosków rozwojowych wymaga szczególnego zaangażowania środowisk naukowych – wyższych uczelni technicznych i instytutów badawczych, członków Akademii Inżynierskiej w Polsce i środowiska technicznego zaangażowanego w działania Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej.
Polski ruch inżynierski, legitymujący się ponad 175-letnią tradycją powinien stać się rzeczywistym partnerem w kreowaniu i budowaniu Polski silnej, nowoczesnej i odpowiadającej wyzwaniom XXI wieku, przejmując na siebie również część odpowiedzialności za te działania rozwojowe.
Integralną częścią uchwały XXIV KTP są stanowiska przyjęte przez uczestników Ogólnopolskich Forum: innowacji, energetyki i transportu podjęte na Kongresie.
XXIV KTP przedkłada propozycję Ministrom: Gospodarki, Nauki i Rozwoju Regionalnego objęcia przez środowisko techniczne patronatu nad dużą grupą przedsiębiorstw sektora msp i zrealizowania w latach 2011-2015 projektów innowacyjnych obejmujących badania przemysłowe i prace rozwojowe oraz ich wdrożenie. Wyniki tych projektów będą zaprezentowane na Międzynarodowych Targach Innowacje-Technologie-Maszyny.
Kongres upoważnia Radę Ekspertów do przygotowania stanowiska na III Europejski Szczyt Innowacyjności.
Kongres apeluje do mediów publicznych o większe zainteresowania i promowanie polskiej myśli technicznej.
Kongres upoważnia Komisję Wnioskową do dopracowania wykazu szczegółowych postulatów i wniosków, dotyczących obszarów priorytetowych oraz poszczególnych branż, jak i problemów regionalnych oraz do przekazania ich wszystkim organizatorom Kongresu, których zobowiązuje się do podjęcia działań realizacyjnych.

Łódź, 25 maja 2011 r.

 

 

 

 
««  start « poprz. 19 20 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 73 - 76 z 79

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.