Wszystkie aktualności
Ambasador Nauki
  

Air Products wdraża w Polsce Program„Ambasador Nauki”
popularyzujący nauki ścisłe wśród uczniów szkół podstawowych

Pierwszy pokaz w ramach Programu „Ambasador Nauki” w Polsce przeprowadzony
w Szkole Podstawowej nr 12 im. kadeta Zygmunta Kuczyńskiego w Kędzierzynie-Koźlu


Kędzierzyn-Koźle, 17 kwietnia 2012 r.– Air Products (NYSE:APD), największy dostawca gazów technicznych w Polsce, wdraża w Polsce Program „Ambasador Nauki”. Celem programu jest zainteresowanie uczniów szkół podstawowych naukami ścisłymi: chemią, fizyką i przyrodą, aby zainspirować ich do podejmowania studiów na kierunkach technicznych.Pierwszy pokaz
w Polsce z cyklu „Ambasador Nauki” odbył się 17 kwietnia 2012 roku w Szkole Podstawowej nr 12 im. kadeta Zygmunta Kuczyńskiego w Kędzierzynie-Koźlu.

W ramach programu „Ambasador Nauki” pracownicy Air Products w godzinach lekcyjnych przeprowadzająw szkołach podstawowych fascynujące i interaktywne zajęcia oraz pokazy naukowe powiązane zprogramem nauczania. Podczas eksperymentów prowadzący starają się przybliżyć dzieciomwłaściwości i zachowanie się gazów w różnych warunkach. W trakcie pokazów uczniowie mogą dowiedzieć się, jak temperatura i ciśnienie wpływają na objętość gazów. Ponadto dzieci mają okazję przekonać się, że istnieje kilka rodzajów materii, oraz że w przyrodzie zachodzi zjawisko zmiany stanu skupienia ciał, np. z gazu w ciecz, z cieczy w ciało stałe. Te niezwykle ciekawe zajęcia pozwalają uczniom utrwalić znajomość programu szkolnegoi dowodzą, że nauka może być świetną zabawą.Podczas wybranycheksperymentów dzieci mają okazję wziąć czynny udział i asystować przedstawicielowi Air Products, który przeprowadza pokaz. Uczniowie, pod nadzorem prowadzącego eksperyment, wykonują proste czynności, jak np. wbijanie gwoździa
w deseczkę zamrożonym bananem, dmuchanie w miernik gazu czy wręczanie wychowawczyniom zamrożonych w ciekłym azocie róż.

Eksperymenty i prezentacje z cyklu „Ambasador Nauki” przeprowadzane są na zasadach wolontariatu przez specjalnie przeszkolonych w tym celu pracowników Air Products z lokalnych oddziałów firmy. Dzięki prowadzeniu pokazów pracownicy Air Products mają okazję zrealizować swoją pasję i w przystępny sposób przybliżyć najmłodszym nauki ścisłe.Podczas prezentacji zachowane są wszystkie  wymagane  środki bezpieczeństwa.

Pierwszy pokaz w Polsce w ramach programu „Ambasador Nauki” odbył się w Szkole Podstawowej nr 12 im. kadeta Zygmunta Kuczyńskiego w Kędzierzynie-Koźlu. Z tym miastem Air Products jest związane od 1999 roku i posiada tu dwa zakłady produkcyjne, w tym największą wytwórnię cieczy kriogenicznych w Polsce. Firma aktywnie wspiera lokalną społeczność.

„Air Products od dawna działa na rzecz mieszkańców Kędzierzyna-Koźle. Jesteśmy jednym
z mecenasów kultury w mieście, współsponsorujemytakże drużynę siatkarską ZAKSA. W2010 roku Air Products pomogło Szkole Podstawowej nr 12 im. kadeta Zygmunta Kuczyńskiego, remontując jej zewnętrzne obiekty sportowe zniszczone przez powódź. Właśnie rozpoczynamy wdrażanie w Kędzierzynie-Koźlu, jako pierwszym mieście w Polsce, programu ››Ambasador Nauki‹‹. Zdajemy sobie sprawę, że młodzież coraz rzadziej wybiera studia na kierunkach ścisłych. Mamy nadzieję, że te niezwykle ciekawe i interaktywne pokazy naukowe pokażą dzieciom, jak fascynujący może być świat nauki, co zainspiruje ich do rozwijania swoich zainteresowań w tym kierunku”–powiedział Dariusz Pietras, dyrektor ds. operacyjnych Air Products na Europę Środkową i Wschodnią oraz Rosję.

„Jesteśmy bardzo zadowoleni z efektów dotychczasowej współpracy z Air Products. Cieszymy się, że firma zdecydowała się przeprowadzić pierwszy pokaz w ramach Programu ››Ambasador Nauki‹‹właśniew naszej szkole. Zrozumienie zjawisk z zakresu nauk przyrodniczychjest kluczowe, aby młodzież chciała kontynuować edukację na kierunkach ścisłych. Dlatego takie programysą bardzo cenną inicjatywą”– powiedziała Iwona Gwiżdż-Kostyńska dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12 im. kadeta Zygmunta Kuczyńskiego w Kędzierzynie-Koźlu.

Air Products zamierza sukcesywnie przeprowadzać kolejne pokazy w ramach programu „Ambasador Nauki” w Kędzierzynie-Koźlu i okolicy, a następnie w innych miejscowościach
w Polsce, gdzie znajdują się zakłady produkcyjne firmy.Dotychczas program „Ambasador Nauki” został wdrożony przez firmę Air Products w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 
60-lecie Inżynierii Środowiska PW
  

60-lecie Inżynierii Środowiska PW
22 października br. w Małej Auli Politechniki Warszawskiej odbył się uroczysty zjazd absolwentów Wydziału Inżynierii Środowiska. Wzięło w nim udział prawie 400 osób, zarówno absolwentów, jak i zaproszonych gości, m.in. przedstawicieli uczelni technicznych z całej Polski, organizacji branżowych i firm.
Gości powitał rektor Politechniki prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kurnik oraz dziekan Wydziału dr hab. inż. Bernard Zawada. Prof. dr hab. inż. Maria Ozga-Zielińska poinformowała zebranych, jak wyglądały początki kształcenia inżynierów na Wydziale i jak działał on w kolejnych dekadach, a B. Zawada w referacie „Misja i wizja” przedstawił obecną sytuację WIŚ i plany na przyszłość.
77 osobom, które ukończyły studia przed 1961 r., uroczyście wręczono Złote Dyplomy, a wszyscy uczestnicy zjazdu otrzymali specjalne wydawnictwo jubileuszowe, w którym oprócz historii Wydziału i archiwalnych zdjęć zamieszczono spis absolwentów z lat 1950-2011.
Po części oficjalnej goście obejrzeli występ Zespołu Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej, który, tak jak WIŚ, obchodzi w tym roku 60-lecie. Zjazd absolwentów zakończyła uroczysta kolacja w budynku Fizyki.
Organizatorami Sesji z okazji 60-lecia Wydziału Inżynierii Środowiska były: Stowarzyszenie Absolwentów Inżynierii Sanitarnej PW, Stowarzyszenie Absolwentów Budownictwa Wodnego i Gospodarki Wodnej PW oraz Klub Absolwentów Instytutu Inżynierii Środowiska PW. Głównym sponsorem wydarzenia było Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA.
Jerzy Kosieradzki

 

 
V Kongres Wodociągowców Polskich
  

Wnioski Kongresowe:

Zdaniem Członków IGWP zgromadzonych na V Kongresie Wodociągowców Polskich, branża wodociągowo-kanalizacyjna oraz gminy sukcesywnie wypełniają zobowiązania akcesyjne podpisane przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej. Prowadzone są liczne inwestycje, których celem jest ochrona środowiska naturalnego oraz poprawa jakości wody spożywanej przez ludzi. W ramach realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych
w 2010 r. wybudowane zostało ok. 8 983 km sieci kanalizacyjnej, zmodernizowano
ok. 476,4 km sieci kanalizacyjnej oraz wybudowano 32 nowe oczyszczalnie ścieków komunalnych. Koszt tych inwestycji to 8,05 mld zł.
Powszechna jest także świadomość branży wodociągowo-kanalizacyjnej o konieczności mądrego inwestowania, bo wydawane są pieniądze podatników polskich i unijnych. Podjęto się ogromu zadań, które trzeba zrealizować w stosunkowo krótkim czasie i z dobrym efektem ekologicznym.
Nie wszystko jednak zależy od branży. Dla wypełnienia zobowiązań akcesyjnych, w zakresie realizacji zadań wykonywanych przez branżę wod-kan, konieczna jest pomoc władz kraju
w zakresie:
• Pilnego przygotowania „Oceny stanu wypełnienia zobowiązań zapisanych
w Traktacie Akcesyjnym w zakresie dyrektywy 91/271/EWG na rok 2010 ”(ściekowej), w celu oceny stopnia zaawansowania prowadzonych inwestycji od momentu podpisania przez Polskę traktatu akcesyjnego. Konieczna jest, nie tylko dla branży, powszechnie dostępna informacja o stopniu zaawansowania inwestycji potrzebnych w tym zakresie. Równie pilne jest ostateczne, końcowe rozliczenie inwestycji już zakończonych, z instytucjami przyznającymi środki. W zależności od wyników tej analizy podjęcie działań, które ograniczą negatywne skutki opóźnień (w tym kary unijne) w przełożeniu na koszty, a pośrednio na ceny, jakie ponosić będą mieszkańcy.

• Wpisania, do Strategii „Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko” w działaniu 3.2, rozbudowy infrastruktury związanej z oczyszczaniem ścieków  i wykorzystaniem osadów ściekowych, jako źródła  energii odnawialnej oraz  zapisu zapewniającego  finansowanie tej infrastruktury ze środków funduszy unijnych i krajowych (w tym w ramach perspektywy finansowej po roku 2013). Działanie takie, zapewniające traktowanie osadów ściekowych, jako źródła energii odnawialnej, zapewni środki finansowe dla sprawnego gospodarowania tymi osadami (ograniczy koszty ponoszone przez odbiorców usług).

Najważniejszym zadaniem dla naszej branży, a obowiązkiem administracji państwowej, samorządowej i wszystkich instytucji, których praca przekłada się na poziom życia ludzi, jest prowadzenie działalności tak, aby to życie było zdrowsze i łatwiejsze, lecz przy zachowaniu optymalnych kosztów.
Branża wod-kan, reprezentowana przez Izbę Gospodarczą „Wodociągi Polskie”, aby realizować postawione cele, powinna w najbliższym czasie:
1. Pilnie zakończyć pracę nad projektem nowej ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, podejmie konsultacje branżowe w celu ustalenia ostatecznej wersji projektu, a następnie zainicjuje obywatelski projekt uchwalenia ustawy.
2. We współpracy z Parlamentem i przedstawicielami Rządu RP podjąć się uporządkowania ustaw około branżowych i koniecznych rozporządzeń, np. ustawy
o planowaniu przestrzennym, ustawy o korytarzach przesyłowych, warunków techniczno-budowlanych dla sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz ich usytuowania.
3. Podjąć się uporządkowania stanu prawnego gospodarki wodami opadowymi
i roztopowymi. Brak rozstrzygnięć prawnych w tym zakresie powoduje, iż na gospodarkę wodami opadowymi i roztopowymi nie przewidziano środków finansowych, a stan kanalizacji deszczowej jest bardzo zły. Wszelkie działania w tym zakresie wymagają więc zarówno inwentaryzacji infrastruktury, pieniędzy, jak
i regulacji formalno-prawnych.
4. Podjąć działania zmierzające do poszerzenia KPOŚK o zakres gospodarowania osadami ściekowym.
5. Ponadto przygotować analizę potrzeb i możliwości konsolidacji branży z uwagi na konieczność zwiększenia zdolności inwestycyjnych przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych i zmniejszenia kosztów tak inwestycyjnych, jak i organizacyjnych.
6. V Kongres Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” zobowiązuje władze Izby do podjęcia działań lobbujących na rzecz przyporządkowania branży wodociągowo-kanalizacyjnej do Ministerstwa Środowiska,

 

 
Pierwszy Ogólnopolski Kongres POWERPOL UTILITIES
  

Pierwszy Ogólnopolski Kongres
POWERPOL UTILITIES – Waste & Water

W dniu 28 września br. w Warszawie odbyła się pierwsza edycja Ogólnopolskiego Kongresu POWERPOL UTILITIES – Waste & Water, poświęconego gospodarce odpadami komunalnymi w Polsce. Organizatorem wydarzenia było Europejskie Centrum Biznesu, zaś Partnerem Merytorycznym - firma Ernst & Young. Konferencja prowadzona była przez Pana Marka Kamińskiego (Dyrektor, Zarządzanie Efektywnością, Dział Doradztwa Biznesowego), oraz Pana Aleksandra Gabrysia (Menedżer, Zarządzanie Efektywnością, Dział Doradztwa Biznesowego). Obrady otworzyła prezentacja najnowszego raportu Ernst & Young, autorstwa Pana Aleksandra Gabrysia i Pani Dominiki Sudomir, zatytułowany „Kluczowe wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w krajach UE-11”. Celem raportu była analiza aktualnego stanu gospodarki odpadami w krajach tzw. „nowej Unii”, a także identyfikacja kluczowych wyzwań w w/w zakresie. Skoncentrowano się głównie na kluczowych wymogach wynikających z regulacji unijnych, oraz ich stopień transpozycji do prawa krajowego. Nie bez znaczenia była też kwestia wypełnienia celów nałożonych na kraje członkowskie przez Komisję Europejską w zakresie gospodarki odpadami.
 Po prezentacji raportu (której dokonał jeden ze współautorów Pan Aleksander Gabryś), rozpoczął się pierwszy panel, poświęcony kluczowym wyzwaniom związanym z gospodarką odpadami w Polsce. Dyskusję otworzył Pan Grzegorz Bonar z CDM Sp. z o.o. krótką prezentacją, poświęconą maksymalizacji odzysku i dostaw energii z wykorzystaniem składowisk odpadów komunalnych, jako źródła i miejsca wytwarzania energii odnawialnej. Następnie do dyskusji włączyli się pozostali uczestnicy panelu: Pan Krzysztof Choromański (Związek Miast Polskich), Dariusz Matlak (PIGO), Michał Piskorz (NFOŚiGW), Krzysztof Ważny (KIGO), oraz Jerzy Kędzierski (CDM Sp. z o.o.). Problemy, nad którymi debatowano to kwestie wymagań unijnych i prawodawstwa krajowego w zakresie gospodarką odpadami komunalnymi w Polsce, możliwe sposoby przetwarzania odpadów, a także szanse i zagrożenia dla samorządu terytorialnego wynikające z nowych regulacji prawnych.
 Drugi panel z kolei poświęcony był możliwym modelom optymalizacji gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce. Udział w nim wzięli m.in. Tomasz Grabowski (Ministerstwo Środowiska), Wojciech Głuszczak (Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o.), Szczepan Lewna (SWL Polska) i Małgorzata Ostrowska (Sejmik Województwa Pomorskiego). Paneliści zastanawiali się przede wszystkim, w jaki sposób optymalnie wykorzystać łańcuch wartości związany z odpadami komunalnymi w zależności od wielkości gminy. Istotnym tematem były też spalarnie, mianowicie jak ich budowa w oparciu o różne technologie (kotły rusztowe, fluidalne, zgazowanie plazmowe) może przełożyć się na wzrost opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi, oraz przy jakim wolumenie odpadów komunalnych uzasadnione jest budowanie instalacji termicznego przetwarzania odpadów komunalnych.
Trzeci i ostatni panel dotyczył możliwych sposobów realizacji inwestycji w instalacje termicznego przekształcania odpadów w Polsce. Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni: Jerzy Kędzierski (CDM Sp. z o.o.), dr Dariusz Gulczyński (SWL Polska), Zdzisław Zabiełło (Fabryka Kotłów SEFAKO), Krzysztof Siwek (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego), Małgorzata Skucha (NFOŚiGW), dr inż. Andrzej Skalmowski (SEEN Technologie). Zanim jednak rozpoczęto dyskusję, z prezentacjami wystąpili pan Zdzisław Zabiełło z SEFAKO (tytuł prezentacji Możliwości realizacji inwestycji EPC pod kierownictwem polskich firm  i  z udziałem krajowych dostawców), oraz ponownie, Grzegorz Bonar z CDM (zapoznając uczestników Kongresu ze studium przypadku zastosowania w Niemczech wysoce efektywnej technologii odzysku gazu ze składowiska "DEPO+"). Po tych krótkich wystąpieniach paneliści debatowali nad takimi zagadnieniami jak: uwarunkowania realizacji inwestycji w spalarnie odpadów komunalnych w świetle projektu ustawy o odpadach oraz nowej ustawy o utrzymaniu czystości w gminie; potencjalne modele współpracy pomiędzy samorządami i inwestorami prywatnymi - partnerstwo publiczno-prywatne vs formuła BOT (Built-Operate-Trasfer); możliwość wykorzystania środków unijnych oraz innych preferencyjnych źródeł finansowania przy budowie spalarni odpadów komunalnych; kluczowe  bariery w zakresie współpracy samorządów i inwestorów przy budowie instalacji termicznego przekształcania odpadów w Polsce.
Wysoki poziom merytoryczny dyskusji, a także liczne pytania z Sali świadczą o dużym zainteresowaniu poruszanymi tematami, co stanowi doskonały punkt wyjścia dla kolejnych edycji Kongresu POWERPOL UTILITIES. Najbliższa planowana jest na jesień przyszłego roku. Po wszelkie szczegóły zapraszamy na stronę www.utilities.powerpol.pl.

Europejskie Centrum Biznesu pragnie serdecznie podziękować Partnerowi Merytorycznemu, firmie Ernst & Young, oraz pozostałym Partnerom: firmie CDM Sp. z o.o., Fabryce Kotłów SEFAKO S.A., oraz firmie Samsung Electronics Polska. Podziękowania należą się także Patronom Medialnym Kongresu: Magazynowi „Ochrona Środowiska”, Portalowi e-odpady.pl, Portalowi Branżowemu woda-scieki.com, Portalowi odpady.net.pl, Portalowi Samorządowemu regioportal.pl, Wydawnictwu Seidel Przywecki, wydawcy Magazynu „Forum Eksploatatora”, Portalowi ekoportal.eu, firmie Abrys, wydawcy magazynu „Przegląd Komunalny”, oraz czasopisma „Recykling”, Telewizji Interaktywnej Ekonews.com.pl, Czasopismu „Gaz, Woda i Technika Sanitarna”, Wolters Kluwer Polska, właścicielowi portalu samorząd.lex.pl, Portalowi Infor.pl – Sektor Publiczny.

 

 
««  start « poprz. 13 14 15 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 53 - 56 z 61

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.