Wszystkie aktualności
Wodny Okrągły Stół
  

Wodny Okrągły Stół – dialog na rzecz społeczeństwa i przyrody


Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA prowadzi ogólnokrajowy cykl specjalistycznych seminariów roboczych dotyczących polityki przeciwpowodziowej i gospodarowania wodami w Polsce.


Projekt obejmuje cykl 5 jednodniowych seminariów roboczych, które odbywają się w placówce Ministerstwa Środowiska. Obrady Wodnego Okrągłego Stołu (WOS) prowadzone są z udziałem uczestników kompetentnych w zakresie gospodarowania wodami i zarządzania zasobami wodnymi. Docelowo uczestnicy spotkań mają stworzyć stałą grupę roboczą, której celem będzie wypracowanie strategii zmian w dotychczasowej polityce przeciwpowodziowej, uregulowanie obecnej sytuacji prawnej i wykonawczej przepisów wodnych (od źródła po ujście i strefę brzegowa morza). Bazą pod debatę są wystąpienia specjalistów prezentujących dobre przykłady z Polski i za granicy, propozycje kierunku zmian, analizę obecnej sytuacji, itp.

Celem projektu jest stworzenie platformy współpracy w sprawie wypracowania jasnej i efektywnej strategii gospodarowania wodami i polityki przeciwpowodziowej państwa. Jest to szczególnie ważne po ostatnich wydarzeniach powodziowych, gdzie wyraźnie zaostrzył się konflikt na linii zwolennicy i przeciwnicy zabudowy i regulacji rzek, a społeczeństwo jest zdezorientowane powstałą sytuacją w obliczu sprzecznych informacji oraz tragedii jaka dotknęła wielu ludzi – mówi Radosław Gawlik, prezes Stowarzyszenia Ekologicznego EKO-UNIA.

Projekt Wodny Okrągły Stół ma charakter ogólnopolski, a w zamierzeniu ma wpływać na politykę ekologiczną kraju, politykę gospodarowania wodami, tak pod kątem bezpieczeństwa powodziowego społeczeństwa, jak i realizacji zapewnienia dobrego stanu ekologicznego wód całego kraju.

Pierwsze seminarium WOS dotyczyło analizy stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w Polsce, drugie oceniało implementację i wdrażanie Ramowej Dyrektywy Wodnej. Tematyka i program kolejnych spotkań znajduje się na stronie www.eko-unia.org.pl

Wnioski z cyklu dyskusji i obrad WOS zostaną uwzględnione w publikacji końcowej. Sformułowane zostaną jako uwagi i zalecenia ciała jakim jest WOS, a następnie przekazane do stosownych organów odpowiedzialnych za gospodarowanie wodami i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w kraju – mówi Ewa Leś, wiceprezes Stowarzyszenia Ekologicznego EKO-UNIA.


Dodatkowe informacje:
Ewa Leś – Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA, tel. (+48) 669 146 100, Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
Jakub Wojtachnio – WPR, tel. GSM (+48) 505 507 501, Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

 

 
uchwała XXIV Kongresu Techników Polskich
  

UCHWAŁA
XXIV Kongresu Techników Polskich

Uczestnicy XXIV Kongresu Techników Polskich wyrażają zadowolenie z faktu, że to bardzo ważne dla całej polskiej społeczności inżynierskiej wydarzenie, obejmujące swoim zakresem prawie roczny okres debat, dyskusji i działań, zmierzających do konsolidacji polskiej społeczności technicznej środowisk naukowych z wyższych uczelni i instytutów badawczych oraz gospodarczych odbywa się w czasie poprzedzającym rozpoczęcie prezydencji Polski w Unii Europejskiej.
XXIV KTP kontynuował idee poprzednich Kongresów Techników Polskich, a w szczególności XXIII KTP zorganizowanego pod hasłem „Technicy Bliżej Rynku” 2001/2002 w Warszawie i Poznaniu.
Uczestnicy XXIV Kongresu Techników Polskich uznali za pilną potrzebę włączenie się środowiska technicznego, skupionego w Federacji SNT NOT i w Akademii Inżynierskiej w Polsce oraz Rady Głównej Instytutów Badawczych i Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, do dyskusji i prac zmierzających do rozwiązania najważniejszych strategicznych problemów Polski.
Inżynierowie, technicy, naukowcy i przedsiębiorcy, uczestniczący w pracach XXIV Kongresu Techników Polskich uznają, że działania, prowadzące do wzrostu gospodarczego Polski są zadaniami priorytetowymi. Odnotowując z satysfakcją kierunki przemian rozwojowych środowisko techniczne dostrzega również zjawiska negatywne w gospodarce, szczególnie te, które nie pozwalają na znaczące zmniejszenie bezrobocia i poczucia niezadowolenia licznych grup społecznych i zawodowych.
Przyjmując, że rozwój techniczny i cywilizacyjny Polski w najbliższych latach uzależniony jest w dużej mierze od wypracowania i wdrożenia procedur i rozwiązań systemowych przede wszystkim w zakresie innowacyjności, bezpieczeństwa energetycznego, oraz bezpiecznego transportu i infrastruktury, za najważniejsze zadania, wymagające dalszych działań uznajemy:

I. w obszarze innowacyjności:
• jednoznaczne zdefiniowanie celów polityki proinnowacyjnej, obejmującej rozpoznanie i koncentrację sił i środków na priorytetowych zadaniach, szeroką kooperację międzynarodową, elitarne szkolnictwa wyższe (obok powszechnego),
• wspomaganie innowacyjności przedsiębiorstw, w szczególności MŚP oraz szerszy udział krajowych uczelni, instytutów i podmiotów gospodarczych w międzynarodowych programach badawczo-rozwojowych,
• stworzenie systemu skutecznego monitoringu, zarządzania i absorpcji ogólnie dostępnych na rynku światowym technologii oraz tych, które płyną do Polski w ramach szczegółowych umów kooperacyjnych,
• szeroką współpracę środowisk i organizacji pozarządowych w realizacji podstawowych i niekonwencjonalnych działań, zmierzających między innymi do wypracowywania wspólnych stanowisk i procedur,  prowadzących do rozwoju polskiej innowacyjności,
• kontynuowanie idei polskiej „Mapy drogowej infrastruktury badawczej” i wprowadzenie rozwiązań, pozwalających na skoncentrowanie badań w najsilniejszych w Polsce jednostkach badawczych i stanowiących narzędzie do aktywnego udziału w dużych międzynarodowych programach badawczych,
• ustanowienie rządowego organu koordynującego prowadzenie polityki proinnowacyjnej, wyposażonego w niezbędne kompetencje i środki, podporządkowanego bezpośrednio Premierowi,

II. w obszarze bezpieczeństwa energetycznego:
• rozwój i szerokie wdrożenie do praktyki nowoczesnych, efektywnych ekonomicznie technologii w górnictwie i przetwórstwie węglowym oraz biomasy wynikający z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego,
• racjonalizowanie procesów technologii wydobycia, przetwarzania i eksploatacji gazu łupkowego w Polsce,
• racjonalizowanie zużycia energii elektrycznej i cieplnej w procesach wytwarzania, przesyłu i dystrybucji oraz efektywnego jej wykorzystania przez odbiorców końcowych – przemysłowych i komunalnych,
XXIV KTP zdecydowanie popiera budowę elektrowni jądrowych uważając, że jest to jeden z najważniejszych kierunków zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski.

III. w obszarze transportu:
• możliwe maksymalne wykorzystanie funduszy UE w obszarach systemowych dla optymalizacji wykorzystania niedoinwestowanej infrastruktury transportowej, minimalizacji emisji CO2 i cząstek stałych oraz stworzenia i wykorzystywania alternatywnych źródeł energii,
• wzmocnienie roli administracji rządowej i samorządowej w rozwoju transportu poprzez minimalizowanie negatywnych skutków rozwoju motoryzacji i minimalizowanie kosztów transportu,
• pełne wykorzystanie potencjału Koncepcji Rozwoju Przestrzennego Kraju do stworzenia zintegrowanego systemu transportowego (m.in. intermodalność) oraz wzmocnienie działań w priorytetowy dla rozwoju kraju system transportu płn.-płd. (kolej, autostrady, drogi wodne) niezbędnych do otwarcia naszych portów na południe Europy,
• rozwój transportu zbiorowego (miejskiego i międzymiastowego) oraz inteligentnych systemów transportowych (ITS),
• zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz minimalizacji negatywnych skutków w obszarze ochrony środowiska,
• wdrożenie programu kolei dużych prędkości,
• kształcenie zawodowe młodzieży dla potrzeb sektora transportowego,
• integracja środowiska.
Przykłady i doświadczenia najbardziej rozwiniętych krajów europejskich dowodzą, że wprowadzenie zintegrowanej i konsekwentnej polityki i działań w wymienionych obszarach gospodarczych jest czynnikiem rozwojowym i pozwala na wzrost poziomu technologicznego i cywilizacyjnego.

Uczestnicy Kongresu wyrażają przekonanie, ze przewodnictwo Polski w UE stwarza doskonałe warunki do jeszcze większej integracji i dostosowania stosunków społecznych, prawnych, ekonomicznych i technicznych do funkcjonujących w Zjednoczonej Europie. W tym zakresie szczególne znaczenie ma delegowanie przez rząd stosownych uprawnień, kompetencji i środków do organizacji pozarządowych.
Dla wdrożenia do praktyki gospodarczej merytorycznych wyników prac Kongresu, należy wdrożyć system ich okresowego monitoringu za pomocą konferencji organizowanych corocznie przez FSNT-NOT, z u działem zainteresowanych merytorycznie SNT. Kolejno należy trzy ogólnopolskie konferencje poświęcić wdrożeniu uchwały i dorobku XXIV KTP odrębnie w zakresie: innowacyjności, energetyki i transportu, a dwie następne połączonej problematyce. Trzy kolejne ogólnopolskie konferencje należy poświęcić opracowaniu nowej problematyki na XXV KTP.
Uczestnicy XXIV Kongresu wyrażają przeświadczenie, że priorytetami najbliższego okresu działania państwa powinno być tworzenie warunków do inwestowania w naukę i rozwój techniczny, szczególnie w obszarach wskazanych w niniejszym dokumencie, oraz nowe technologie i rozwiązania środowiskowe, wynikające z programów europejskich. Prawidłowa realizacja tych postulatów oraz innych, szczegółowych wniosków rozwojowych wymaga szczególnego zaangażowania środowisk naukowych – wyższych uczelni technicznych i instytutów badawczych, członków Akademii Inżynierskiej w Polsce i środowiska technicznego zaangażowanego w działania Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej.
Polski ruch inżynierski, legitymujący się ponad 175-letnią tradycją powinien stać się rzeczywistym partnerem w kreowaniu i budowaniu Polski silnej, nowoczesnej i odpowiadającej wyzwaniom XXI wieku, przejmując na siebie również część odpowiedzialności za te działania rozwojowe.
Integralną częścią uchwały XXIV KTP są stanowiska przyjęte przez uczestników Ogólnopolskich Forum: innowacji, energetyki i transportu podjęte na Kongresie.
XXIV KTP przedkłada propozycję Ministrom: Gospodarki, Nauki i Rozwoju Regionalnego objęcia przez środowisko techniczne patronatu nad dużą grupą przedsiębiorstw sektora msp i zrealizowania w latach 2011-2015 projektów innowacyjnych obejmujących badania przemysłowe i prace rozwojowe oraz ich wdrożenie. Wyniki tych projektów będą zaprezentowane na Międzynarodowych Targach Innowacje-Technologie-Maszyny.
Kongres upoważnia Radę Ekspertów do przygotowania stanowiska na III Europejski Szczyt Innowacyjności.
Kongres apeluje do mediów publicznych o większe zainteresowania i promowanie polskiej myśli technicznej.
Kongres upoważnia Komisję Wnioskową do dopracowania wykazu szczegółowych postulatów i wniosków, dotyczących obszarów priorytetowych oraz poszczególnych branż, jak i problemów regionalnych oraz do przekazania ich wszystkim organizatorom Kongresu, których zobowiązuje się do podjęcia działań realizacyjnych.

Łódź, 25 maja 2011 r.

 

 

 

 
Sesja Finalna XXXIV Kongresu Techników Polskich
  

W dniach 24-25 maja 2011 r. odbędzie się w Łodzi pod Honorowym Patronatem
Prezydenta RP Sesja Finalna XXIV Kongresu Techników Polskich.

Na Sesji zostaną podsumowane prace prowadzone w środowisku technicznym
od rozpoczęcia Kongresu w czerwcu 2010 podczas VIII Forum Inżynierskiego.
Efektem końcowym XXIV KTP będzie wypracowanie założeń do
Strategii dla Polski 2030 +, Wyniki prac będą także zaprezentowane
na III Europejskim Szczycie Innowacyjności (European Innovation Summit,
Warszawa, październik 2011 r.)

Kongres kontynuuje 175–letnie tradycje ruchu inżynierskiego w Polsce i pierwszego
Zjazdu Techników Polskich zwołanego w 1882 r. w Krakowie.

Tematyka Kongresów Techników Polskich zawsze odzwierciedlała aktualne
problemy kraju. Organizatorzy zaproponowali następujące obszary tematyczne:
- innowacyjność gospodarki,
- bezpieczeństwo energetyczne,
- rozwój infrastruktury, w tym szczególnie transportu.

Rezultaty Kongresu zostaną przedstawione podczas III Europejskiego
Kongresu Gospodarczego, który odbędzie się w Katowicach oraz
na II Kongresie Innowacyjnej Gospodarki w czerwcu w Warszawie.
Obecnie większość prac skupia się w Radach Eksperckich XXIV KTP.
 
Do organizacji XXIV Kongresu Federacja Stowarzyszeń Naukowo-
Technicznych NOT zaprosiła  Radę Główną Instytutów Badawczych
i Akademię Inżynierską w Polsce. Zaproszono środowiska techniczne
w kraju i poza jego granicami, m.in. Polską Akademię Nauk, Polską Izbę
Gospodarczą Zaawansowanych Technologii, a także uczelnie techniczne
skupione w Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych,
organizacje przemysłowe, biznesowe oraz wybitnych twórców techniki
oraz polonijne stowarzyszenia inżynierskie z Europy i Ameryki.

Więcej o Kongresie na stronie:    http://24ktp.pl

 

 
Technologie bezwykopowe w służbie aglomeracji i ekologii
  

Relacja z konferencji ” Technologie bezwykopowe w służbie aglomeracji i ekologii”

28-29 września 2010 r. w Warszawie miała miejsce Konferencja pt. „Technologie bezwykopowe w służbie aglomeracji i ekologii” – prezentująca największą europejską inwestycję rozbudowy i modernizacji Oczyszczalni Ścieków Czajka. Ta naukowo-techniczna Konferencja była poświęcona budowie kolektora dosyłowego do Oczyszczalni Ścieków, a także innym nowatorskim technologiom w branży wodociągów, kanalizacji oraz drogownictwa. Zorganizowana była przez Inwestora - MPWiK Warszawa, Wykonawców projektu, tj. Grupę PBG S.A., Hydrobudowę 9, PRG Metro, KWG S.A., oraz głównego dostawcę materiałów - HOBAS System Polska.
W konferencji wzięli udział wybitni przedstawiciele środowiska naukowego: Profesor Cezary Madryas z Politechniki Wrocławskiej, Profesor Adam Wysokowski z Uniwersytetu Zielonogórskiego  oraz  Profesor Ziemowit Suligowski z Politechniki Gdańskiej.  Na wydarzenie to licznie przybyli przedstawiciele biur projektowych, inwestorzy, gremium zarządzające firm wykonawczych z Polski, a także z Białorusi, Bułgarii, Litwy i Niemiec. Konferencja miała stanowić podsumowanie działań związanych z zakończeniem pierwszego, a zarazem najtrudniejszego etapu rozbudowy kanalizacji. Kierowana ona była do wąskiego grona osób ze względu na swój techniczny charakter, natomiast lista uczestników przerosła oczekiwania organizatorów i wyniosła ponad sto osób.
Poruszona tematyka  :
• Podstawy projektowania mikrotuneli,
• Budowę i renowację kolektorów dużych średnic metodami bezwykopowymi,
• Aspekty ekonomiczne robót mikrotunelowych i robót w wykopie otwartym, 
• Projekty mikrotunelowe i renowacyjne w Federacji Rosyjskiej i Republice Białorusi, 
• Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie, aspekty techniczne i ekonomiczne kolektorów dosyłowych do Oczyszczalni Ścieków Czajka,
• Pierwszą w Polsce realizację tunelu tarczą TBM pod Wisłą.
                                                                                       Monika Sadecka-Kotyniak
.

 

 

 

 

 
««  start « poprz. 13 14 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 49 - 52 z 53

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.