Numer czasopisma: 07/90/2016(lipiec)

Szanowni Czytelnicy


W kolejnym lipcowym numerze czasopisma zamieszczono siedem artykułów dotyczących tematyki prezentowanej w periodyku wydawanym już od 95 lat.
Artykuł związany z gazownictwem dotyczy nawanialni wtryskowych. Informacje zawar-te w artykule to zbiór ponad rocznej analizy pracy sterowników nawanialni i pozostałych proce-sów związanych z nawonieniem paliwa gazowego, dzięki której udało się przeprowadzić szereg symulacji i badań poszerzających wiedzę w zakresie nowoczesnych metod nawaniania gazu ziemnego.
Interesujące treści zawarte są w artykule poświęconym analizie wpływu wód opadowych na działanie pompowni ściekowych. Artykuł obejmuje analizę wpływu wód opadowych na funk-cjonowanie pompowni ścieków bytowo gospodarczych z wykorzystaniem danych zarejestrowa-nych na 15 obiektach zlokalizowanych w rejonie miasta Częstochowa. W pierwszym etapie ba-dań analizowano zależność pomiędzy objętością pompowanych ścieków a sumami miesięcznymi opadów natomiast w drugim etapie badań uwzględniono sumy tygodniowe. 
Pragnę zwrócić uwagę Czytelników na treści zawarte w artykule dotyczącym analizy strat wody w systemie dystrybucji eksploatowanym przez PWiK Okręgu Częstochowskiego z wyko-rzystaniem licznych wskaźników pozwalających na uzyskanie rzetelnych wyników badań. Pro-ponowana metoda procentowego wskaźnika strat wody została rozszerzona o metody określania strat według międzynarodowego stowarzyszenia wodnego IWA.
Materiałem do dyskusji są informacje zawarte w artykule poświęconym danymi wejścio-wym do projektowania miejskich oczyszczalni ścieków na podstawie danych pochodzących z przełomu 2015/2016 roku. Z przeprowadzonych badań wynikają interesujące wnioski dotyczące w szczególności jednostkowych ładunków zanieczyszczeń. Warto zwrócić uwagę na to, że jed-nostkowy ładunek zanieczyszczeń odniesiony do BZT5 jest o 30% wyższy od wskaźnika przyj-mowanego przy wyznaczaniu równoważnej liczby mieszkańców oraz przy określaniu bilansu ła-dunków wprowadzanych do oczyszczalni ścieków.     Zbigniew Heidrich
            Redaktor Naczelny

Eksploatacja nawanialni wtryskowych Dosaodor-D -Cz. II » Zobacz streszczenie Krzysztof Gromadzki
Analiza wpływu wód opadowych na działanie pompowni ściekowych » Zobacz streszczenie Łukasz Lange
Maciej Mrowiec
Analiza strat wody w systemie wodociągowym eksploatowanym przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. » Zobacz streszczenie Ewa Ociepa
Konrad Merc
Gospodarka wodno-ściekowa w Izraelu » Zobacz streszczenie Ryszard Błażejewski
Sadżide Murat-Błażejewska
Ocena wariantów segregacji odpadów komunalnych „u źródła“ z wykorzystaniem analizy decyzyjnej AHP » Zobacz streszczenie Agnieszka Generowicz
Ryszarda Iwanejko
Dane wejściowe do projektowania miejskich oczyszczalni ścieków (wg. stanu na koniec 1015 r.) » Zobacz streszczenie Grzegorz Stańko
Katarzyna Sytek-Szmeichel
Zbigniew Heidrich
Analiza zaopatrzenia i wykorzystania wody w wybranych obiektach służby zdrowia » Zobacz streszczenie Anna Stępień
Małgorzata Perchuć

Redakcja GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.404, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 827 02 49 tel. 22 336 14 07, www.gazwoda.pl
e-mail: gwits@poczta.onet.pl, gazwoda@sigma-not.pl

Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP
: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł 

Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.